Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

12 °C
Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ енергоменеджменту та енергетики є виконавчим органом Кременчуцької міської ради (далі -відділ). Відділ утворений міською радою для здійснення функцій місцевого самоврядування у сферіреалізації на території міста державної політики, повноважень виконавчих органів міської ради в сфері впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах теплопостачання, водопостачання і водовідведення, житлово-комунального господарства, благоустрою (вуличне освітлення), бюджетної сфери.

Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконкому міської ради, заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень, міському голові.

Повне найменування відділу – відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. Скорочене найменування - ВЕтЕ.

1.2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про відділ і діє відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001: 2008, ДСТУ ISO 50001: 2014 «Системи енергетичного менеджменту».

1.3. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради,  підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, громадянами.

1.4. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів, передбачених міським бюджетом.

1.5. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на їх утримання у складі апарату виконавчого комітету визначаються міською радою.

1.6. Місцезнаходження відділу: пл. Перемоги, 2, м. Кременчук, 39600.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 

2.1. Головною метою (головним завданням) відділу енергоменеджменту та енергетики є зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів комунальних підприємств та бюджетних установ міста за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів, а також зниження видатків з міського бюджету на утримання бюджетної сфери міста (лікувальні заклади, заклади освіти та інші бюджетні установи), покращення енергетичної ефективності шляхом управління процесами споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Політика підвищення енергетичної ефективності в місті формується, в першу чергу, згідно з наступними документами: Енергетична стратегія України на період до 2030 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 № 145-р.); Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року № 243); Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року (директива 2009/28/ЄС; проект Національного плану дій з енергоефективності України (директива 2006/32/ЄС).

2.2. Основними завданнями відділу є:

2.2.1. Забезпечення на території міста реалізації державної політики енергозбереження та енергоефективності.

2.2.2. Створення цілісної картини споживання енергоресурсів бюджетними закладами та установами, а також комунальними підприємствами, що утримуються за рахунок місцевого бюджету.

2.2.3. Створення муніципальної системи енергоменеджменту відповідно до ДСТУ ISO 50001: 2014 накомунальних підприємствах та у бюджетній сфері міста.

2.2.4. Здійснення моніторингу стану енергоспоживання на території міста:

- створення багаторівневої системи адміністрування енергоресурсами у комунальних підприємствах та бюджетних закладах та установах;

- мінімізація енергетичних затрат через системний підхід до енерго-ефективності та енергозбереження на комунальних підприємствах та бюджетної сфери міста (моніторинг та контроль за споживанням енергії установами).

2.2.5. Збір, аналіз та узагальнення інформації щодо ефективності використання, зокрема - втрат енергоресурсів комунальними підприємствами та бюджетною сферою міста.

2.2.6. Розроблення енергоощадних заходів для підприємств житлово-комунального господарства та для установ бюджетної сфери міста.

2.2.7. Формування проектних пропозицій, що пов’язані з реалізацією міської енергетичної політики з метою залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій, кредитних ресурсів, грантів на енергозбереження, участь у міжнародних Проектах, направлених на впровадження енергоефективних заходів, заміщення традиційних джерел енергії та попередження зміни клімату.

2.2.8. Координація ходу реалізації на місцевому рівні державних, регіональних та міських Програм та проектів з впровадження енергоефективних заходів, аналіз та узагальнення їх результатів.

2.2.9. Контроль за реалізацією Програм енергозбереження та енергоефективності, Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Кременчука та його похідних Програм, інших проектів, прийнятих з метою впровадження заходів з енергозбереження та заміщення традиційних джерел енергії.

2.2.10. Залучення на договірних началах суб’єктів підприємницької діяльності, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста, до участі в розробці проектів ефективного використання енергоресурсів бюджетними установами, підприємствами та житловим фондом

2.2.11. Системний підхід до заміщення традиційних джерел енергії та сприяння впровадженню альтернативних джерел енергії.

2.2.12. Розвиток ЕСКО-механізму для системного впровадження енергоефективних заходів у житловому секторі та у бюджетних закладах.

2.2.13. Реалізація положень «Угоди Мерів», популяризація енергоефективних технологій, поширення ідеї енергозбереження, попередження зміни клімату та зменшення шкідливих викидів .

2.2.14. Вивчення, узагальнення та впровадження передового іноземного та вітчизняного досвіду в сфері енергоменеджменту.

2.2.15. Забезпечення виконання інших завдань, передбачених законодавством.

 

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Відділ в межах повноважень:

 

3.1. Забезпечує системне впровадження енергоменеджменту у структурних підрозділах виконавчого комітету та в комунальних підприємствах.

3.2. Виконання своїх обов’язків здійснює відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001: 2008 таДСТУ ISO 50001: 2014 «Системи енергетичного менеджменту» .

3.3. Організовує поточне і перспективне планування заходів відділу.

3.4. Готує відповіді на вхідну кореспонденцію, листи у виконавчі та законодавчі органи влади та інші організації з питань, що належать до компетенції відділу.

3.5. Розробляє та подає запити, інвестиційні проекти та заявки до міжнародних фондів технічної допомоги, всеукраїнських і регіональних цільових програм для реалізації в місті заходів в сфері енергозбереження.

3.6. Готує інформацію, довідки, звіти, листи з питань міської енергетичної політики.

3.7. Розглядає звернення громадян, запити депутатів всіх рівнів з питань енергоефективної політики і здійснює підготовку відповідей у встановлені законодавством терміни.

3.8. Щорічно затверджує ліміти споживання електричної та теплової енергії (у натуральному виразі) для одержувачів бюджетних коштів, що фінансуються за рахунок міського бюджету.

3.9. Займається визначенням базового рівня енергоспоживання бюджетними закладами та комунальними підприємствами.

3.10. Організовує і контролює проведення енергоаудитів в установах бюджетної сфери.

3.11. Залучає спеціалістів відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.12. Одержує в установленому порядку від відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали.

3.13. Узгоджує усі проектні рішення, документи, листування органів місцевого самоврядування з питань впровадження енергоефективних заходів,  залучення інвестицій для їх впровадження, проектів з реалізації державної енергоефективної політики.

3.14. Скликає наради та проводить семінари з питань, що належать до його компетенції.

3.15. Вносить на розгляд виконавчого комітету та міської ради пропозиції з питань, що відносяться до його компетенції.

3.16. Вносить пропозиції керівникам підприємств, установ та організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу, відповідно до цього Положення і вимагає їх виконання.

3.17. Для розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій, пропозицій щодо поліпшення функціонування житлово-комунального господарства міста, вирішення питань у сфері забезпечення та економії енергоресурсів відділ має право ініціювати утворення науково-технічних, економічних рад і комісій. Пропозиції щодо складу цих комісій та положення про них затверджується виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області.

3.18. Виконує функції з розробки та затвердження проектів програм, рішень органів місцевого самоврядування спрямованих на забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів відповідно до повноважень, забезпечує виконання їх заходів та звітує про результати.

3.19. Формує єдиний реєстр міських енергоефективних проектів, які потребують залучення інвестицій, готує інформаційні та презентаційні матеріали щодо проектних пропозицій міста.

3.20. У співпраці з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, іншими установами та організаціями, за погодженням з міським головою, готує заявки на отримання грантів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів в сфері енергозбереження.

3.21. Сприяє впровадженню на комунальних підприємствах міста та в бюджетній сфері міста нових енергозберігаючих технологій, досягнень науки і техніки, засобів автоматизації, сучасних інформаційних технологій.

3.22. Бере участь у виконанні програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, вносить пропозиції до програми економічного і соціального розвитку міста, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня економії паливно-енергетичних ресурсів на комунальних підприємствах та у бюджетній сфері міста.

3.23. Бере участь у підготовці проектних пропозицій, інвестиційних техніко-економічних обгрунтувань, концепцій, програм та стратегій розвитку міста.

3.24. Бере участь у розробці перспективного фінансового плану міста, проекту місцевого бюджету.

3.25. За дорученням міського голови, беруть участь у роботі постійно діючих комісій і робочих груп, що розглядають питання впровадження енергоефективних заходів у місті, впровадження альтернативних джерел енергії, заміщення традиційних джерел енергії, впровадження ЕСКО-механізму та інших джерел фінансування для впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів.

3.26. Координує хід реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Кременчука до 2025 року, готує звітність перед Європейською комісією, Державним агентством з енергоефективності та іншими профільними відомствами та органами у встановлені терміни.

3.27. Щорічно проводить Дні сталої енергетики.

3.28. Забезпечує виконання вимог та положення «Угоди Мерів», а також Європейської ініціативи з питань зменшення викидів в атмосферу, популяризації заходів енергозбереження та заміщення традиційних джерел енергії відновлювальними джерелами.

3.29. Надає звіти та пропозиції міському голові та його заступнику з питань, які пов’язані з виконанням Угоди мерів, положення Європейської ініціативи та Плану сталого енергетичного розвитку.

3.30. Проводить інформаційну кампанію в місті щодо необхідності ощадливого енергоспоживання і енергозбереження, зменшення шкідливих викидів у повітря.

3.31. Контролює відповідність матеріалів та обладнання, що використовуються при реалізації енергоефективних Програм в бюджетних закладах та установах, об`єктах модернізації міського господарства за рахунок інвестиційних коштів, місцевого, обласного або державного бюджету, діючим нормам енергоефективності.

3.32. Проводить, згідно з законодавством (в межах повноважень), контроль за ефективною роботою електрообладнання та енергетичних мереж комунальних підприємств, бюджетних закладів та установ, які утримуються за рахунок місцевого бюджету.

 

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

 

4.1. Відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

4.2. Кошторис і штатний розпис відділу у межах виділених асигнувань затверджує міський голова.

 

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

 

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який є головним енергоменеджером міста, призначається на посаду і звільняється з посади міським головою

відповідно до чинного законодавства.

5.2. Начальник відділу:

- діє без доручення від імені відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, органах виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на відділ завдань;

- організовує роботу відділу відповідно до цього Положення;

- надає подання міському голові щодо прийняття та звільнення з посади працівників відділу;

- затверджує функціональні обов’язки працівників відділу та визначає ступінь їх відповідальності;

- вносить пропозиції міській раді щодо внесення змін та доповнень до цього Положення.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Припинення діяльності відділу здійснюється рішенням Кременчуцької міської ради або в установленому нею порядку чи іншим органом відповідно до вимог законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому для його прийняття порядку.