Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

24 °C
Регламент виконавчого комітету

 

30.12.2016                                                                                     № 1292

 

Про затвердження Регламенту

роботи виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

 

З метою упорядкування роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, забезпечення єдиного підходу до вирішення питань, віднесених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих комітетів, керуючись статтями 51,52,53 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

 

 1. Затвердити Регламент роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (додаток).
 2. Забезпечити неухильне додержання положень Регламенту роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області всіма зацікавленими особами.
 3. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 21.10.2005 № 953 «Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради» зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 17.06.2011 №500 «Про внесення доповнень до регламенту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради», від 19.10.2012 №1033 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21.10.2005 р. №953» та від 07.12.2012 №1318 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21.10.2005 № 953 «Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради» вважати такими, що втратили чинність.
 4. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради Шаповалова Р.В.

 

Міський голова                                                                   В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

 

 

 

 Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 Кременчуцької міської ради

 Полтавської області

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

Розділ 1. Загальні положення

 

 1.1.Регламент роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі — Регламент) визначає організа­ційні та процедурні питання діяльності виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі — Виконком).

 1.2. Регламент є нормативним актом, розробленим відповідно до Закону України «Про місцеве самовряду­вання в Україні» та регламентує діяльність Виконкому та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 1.3. Регламент затверджується шляхом прийняття відповідного рішення Виконкому. Внесення змін до чин­ного Регламенту чи затвердження його у новій редакції здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення Виконко- му. У разі прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розходжень окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на розгляд чергового засідання Виконкому мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення до Регламенту.

 1.4. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, посадових та служ­бових осіб її апарату, департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради, членів Виконкому та всіх зацікавлених осіб. Регламент діє на території юрисдикції Кременчуцької міської ради та Виконкому.

Розділ 2. Організація роботи Виконкому

 2.1. Виконком є виконавчим органом Кременчуцької міської ради Полтавської області і утворюється Кременчуцькою міською радою Полтавської області на строк її повноважень. Після закінчення повноважень Кременчуцької міської ради Полтавської області Виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу Виконкому.

 2.2. Кількісний склад Виконкому визначається Кременчуцькою міською радою Полтавської області. Персональний склад Ви­конкому затверджується Кременчуцькою міською радою Полтавської області за пропозицією міського голови.

 2.3. Виконком утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому міської ради, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради та інших осіб. До складу Виконкому входить також за посадою секретар міської ради.

 2.4. Очолює Виконком міський голова.

 2.5. Функції секретаря виконкому здійснює керуючий справами виконкому міської ради.

 2.6. Особи, які входять до складу Виконкому, крім тих, хто працює у виконавчих органах Кременчуцької міської ради Полтавської області на постійній основі, на час засідань Виконкому, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена Виконкому, за рахунок коштів місцевого бюджету.

 2.7. На осіб, які входять до складу Виконкому і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.

 2.8. Виконком є підзвітним і підконтрольним Кременчуцькій міській раді Полтавської області, а з питань здійснення ним повно­важень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 2.9. До складу Виконкому не можуть входити депутати Кременчуцької міської ради Полтавської області, крім секретаря міської ради.

 2.10. Основною формою роботи Виконкому є його засідання. Засідання Виконкому скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи не­можливості здійснення ним цієї функції — першим заступником міського голови або заступником міського голови, визначеним розпорядженням міського голови. Засідання Виконкому скликаються, як правило, щопонеділка або в міру необхідності. Засідання Виконкому є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального скла­ду Виконкому.

Розділ 3. Повноваження Виконкому

 3.1. Виконком може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самовряду­вання в Україні» до відання виконавчих органів ради.

 Виконком:

 - попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, ці­льових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Кременчуцької міської ради;

          - координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Кременчуцької територіальної гро­мади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

          - має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконав­чих органів Кременчуцької міської ради, а також їх посадових осіб.

  1. Кременчуцька міська рада Полтавської області може прийняти рішення про розмежування повноважень між Виконкомом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами Кременчуцької міської ради та Кременчуцьким міським головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» вико­навчим органам міських рад.
  2. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку. До відання Виконкому належать:

 власні (самоврядні) повноваження:

   1. підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження Кременчуцької міської ради, організація їх виконання; подання Кременчуцькій міській раді Полтавської області звітів про хід і результати виконання цих програм;
   2. забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективно­го використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
   3. забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необ­хідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком території Кременчуцької міської ради, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;
   4. розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності Кременчуцької територіальної громади, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;
   5. попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території Кременчуцької міської ради, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій неза­лежно від форм власності, внесення у разі потреби до органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;
   6. подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціаль­но - економічного та культурного розвитку відповідно району і області, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території Кременчуцької міської ради, з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;
   7. залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста Кременчука, координація цієї роботи на території Кременчуцької міської ради;
   8. розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), не­обхідних для Кременчуцької територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;
   9. утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення порядку і умов витрачання ко­штів цих фондів;

 делеговані повноваження:

   1.  участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом Украї­ни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
   2.  розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності Кременчуцької територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демо­графічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;
   3.  статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території Кременчуцької міської ради;
   4.  організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через Центр надання адміністративних послуг в місті Кременчуці.

 

  1. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін. До відання Виконкому належать:

 

 власні (самоврядні) повноваження:

   1. складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження Кременчуцькою міською радою, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання Кременчуцькій міській раді письмових звітів прохід і результати виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до обласної ради необхідних фінансо­вих показників і пропозицій щодо складання проектів обласного бюджету;
   2. встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;
   3. встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;
   4. здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;
   5. залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм влас­ності, розташованих на території Кременчуцької міської ради, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфра­структури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
   6. об’єднання на договірних засадах коштів місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконан­ня спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішен­ня інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;
   7. укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов’язко­вість укладення яких установлена законодавством;
   8. підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів;

 делеговані повноваження:

   1. здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;
   2.  сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території Кременчуцької міської ради.
  1. Повноваження щодо управління комунальною власністю. До відання Виконкому належать:

 власні (самоврядні) повноваження:

   1. управління в межах, визначених Кременчуцькою міською радою, майном, що належить до комуналь­ної власності Кременчуцької територіальної громади;
   2. встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності Кременчуцької територіальної громади;
   3. заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності Кременчуцької територіальної громади;
   4. підготовка і внесення на розгляд Кременчуцької міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підля­гають приватизації; організація виконання цих програм; підготовки і внесення на розгляд Кременчуцької міської ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію; подання Кременчуцькій міській раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

 делеговане повноваження:

   1. погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, уста­нов та організацій, розташованих на території Кременчуцької міської ради, які перебувають у державній власності.
  1. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуго­вування, громадського харчування, транспорту і зв’язку. До відання Виконкому належать:

 власні (самоврядні) повноваження:

   1. управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговуван­ня, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності Кременчуцької територіальної громади, за­безпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
   2. облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;
   3. сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допо­моги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
   4. прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;
   5. забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності Кременчуцької територіальної громади, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирі­шення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;
   6. вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронения трупів тварин;
   7. організація благоустрою міста Кременчука, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, тру­дових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою міста Кременчука, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
   8. прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування тран­спортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах міста Кременчука, здійснення контролю за дотриманням ви­значених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування;
   9. організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;
   10.  встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, тор­гівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності Кременчуцької територіальної громади;
   11.  затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;
   12.  забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;
   13.  залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності Кременчуцької територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;
   14.  надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;
   15.  сприяння діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
   16.  затвердження схем санітарного очищення міста Кременчука та впровадження систем роздільного зби­рання побутових відходів;
   17.  затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;
   18.  видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом;

 делеговані повноваження:

   1.  здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв’язку;
   2.  здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслу­говування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчуван­ня, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об’єктах; прийняття рішень про скасування даного ним дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодав­ства;
   3.  здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;
   4.  встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території Кременчуцької міської ради підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалеж­но від форм власності;
   5.  облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;
   6.  надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;
   7.  здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на під­приємствах, в установах та організаціях, розташованих на території Кременчуцької міської ради, незалежно від форм власності;
   8.  видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;
   9.  облік нежилих приміщень на території Кременчуцької міської ради незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб Кременчуцької територіальної громади;
   10.  облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;
   11.  вирішення відповідно до законодавства питань, пов’язаних з наданням Державній службі спеціально­го зв’язку та захисту інформації України службових жилих приміщень, житлової площі та інших об’єктів, житло­во-комунальних послуг; здійснення контролю за їх використанням та наданням послуг;
   12.  здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
  1. Повноваження у галузі будівництва. До відання Виконкому належа-

ть:

 власні (самоврядні) повноваження:

   1. організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єк­тів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого зна­чення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складо­вими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);
   2. виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній органі­зації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;
   3. розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території Кременчуцької міської ради;
   4. залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвит­ку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
   5. визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень Кременчуцької міської ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
   6. підготовка і подання на затвердження Кременчуцької міської ради місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населеного пункту, іншої містобудівної документації;
   7. встановлення на території Кременчуцької міської ради режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
   8. координація на території Кременчуцької міської ради діяльності суб’єктів містобудування щодо комп­лексної забудови населеного пункту;
   9. надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;
   10. проведення громадського обговорення містобудівної документації;
   11.  організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво;

 делеговані повноваження:

   1.  надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівель­них робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
   2.  організація роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населеного пункту;
   3.  здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвер­дженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, пе­редбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;
   4.  здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;
   5.  організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобуду­вання, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;
   6.  вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування;
   7.  здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.

3.8. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту. До відання Виконкому належать:

 власні (самоврядні) повноваження:

 1. управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими заклада­ми, які належать Кременчуцькій територіальній громаді або передані їй, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
 2. забезпечення здобуття повної загальної середньої, професійно-технічної освіти у державних і кому­нальних загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, вищої освіти у комунальних вищих на­вчальних закладах, створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
 3. створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності фонду загальнообов’яз­кового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням;
 4. забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця нав­чання і додому у порядку та розмірах, визначених органом місцевого самоврядування, за рахунок видатків місцевого бюджету;
 5. вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;
 6. організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать Кременчуцькій територіальній громаді або передані їй;
 7. створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної твор­чості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
 8. сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молод­дю;
 9. створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

 делеговані повноваження:

 1.  забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти і медичного обслуго­вування на території Кременчуцької міської ради, можливості отримання освіти державною мовою, а в межах території, на якій поширена регіональна мова, — цією регіональною мовою або мовою меншини згідно з норма­ми статті 20 Закону України «Про засади державної мовної політики»;
 2. забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначен­ня потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціаліс­тів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів, залучення роботодавців до надання місць для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних закладів;
 3.  забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 4.  організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
 5.  надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів дер­жавної або комунальної форми власності у працевлаштуванні;
 6.  забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів І - III груп, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в державних і комунальних навчальних закла­дах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти;
 7.  організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;
 8.  вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, профе­сійно-технічних навчальних закладах та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи ро­зумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);
 9.  вирішення питань про надання неповнолітнім, учням, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах;

 3.8.19. забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

 3.8.20. внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я.

 3.9. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. До відання Виконкому належать:

 

власні (самоврядні) повноваження:

 

 1. підготовка і внесення на розгляд Кременчуцької міської ради пропозицій щодо встановлення став­ки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності Кременчуцької територіальної громади; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організа­ціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами населеного пункту;
 2. підготовка і подання на затвердження Кременчуцької міської ради проектів місцевих програм охоро­ни довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
 3. підготовка і внесення на розгляд Кременчуцької міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підля­гають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; підготовка і внесення на розгляд Кременчуцької міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;
 4. справляння плати за землю;

делеговані повноваження:

 1. здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;
 2. координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
 3. погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
 4. вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;
 5. вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, ін­формування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
 6.  визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;
 7.  здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;
 8.  підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних діля­нок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
 9.  організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;
 10.  здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;
 11.  створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно - аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-ана­літичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;
 12.  здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимогу сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи;
 13.  надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону.

3.10. Повноваження у сфері соціального захисту населення. До відання Виконкому належать:

власні (самоврядні) повноваження:

 1. встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених зако­нодавством гарантій щодо соціального захисту населення;
 2.  вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;
 3.  організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;
 4.  вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевого бюджету ритуальних послугу зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

делеговані повноваження:

 1.  підготовка і подання на затвердження Кременчуцької міської ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальної програми зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розроб­ленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайня­тості населення, що затверджуються обласною радою;
 2.  забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репре­сій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили го­дувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян;
 3.  вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 4.  вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства;
 5.  вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;
 6. подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;
 7. вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які по­страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;
 8. організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами — на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;
 9. здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підпри­ємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпеч­ними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;
 10. участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, уста­нов та організацій, розташованих на території Кременчуцької міської ради; повідомна реєстрація в установле­ному порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня;
 11. встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;
 12. здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках;
 13. прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місць;
 14.  здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували пока­рання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
 15.  організація надання соціальних послуг бездомним особам;
 16. здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб.

3.11. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності. До відан-ня Виконкому належать:

 власні (самоврядні) повноваження:

 1.  укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг;
 2.  сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;
 3.  сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;

 делеговані повноваження:

 1.  створення умов для належного функціонування органів доходів і зборів, сприяння їх діяльності;
 2.  забезпечення на території Кременчуцької міської ради в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов’язань України.

 3.12. Повноваження галузі оборонної роботи. До відання Виконкому належать:

 1.  сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
 2.  бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства;
 3.  організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, на території Кременчуцької міської ради;
 4.  вирішення відповідно до законодавства питань, пов’язаних з наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень і жилої площі, інших об’єктів, комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг;
 5.  сприяння організації виробництва і поставкам у війська підприємствами та організаціями, що нале­жать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;
 6.  здійснення заходів щодо військово - патріотичного виховання населення п.7., п.8 статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 3.13. Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою. До відання Виконкому належать такі власні (самоврядні ) повноваження:

 1.  підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста Кременчука;
 2.  підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом.

 3.14. Повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб.

 До відання Виконкому належать такі делеговані повноваження:

 1. формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону.

 3.15. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. До відання Виконкому належать:

 власні (самоврядні) повноваження:

 1.  підготовка і внесення на розгляд Кременчуцької міської ради пропозицій щодо створення відповідно до закону поліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої поліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;
 2.  сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України;
 3.  внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення Кременчуцької міської ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;
 4.  звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права Кременчуцької територіальної гро­мади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
 5.  підготовка і внесення на розгляд Кременчуцької міської ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;
 6.  створення в установленому порядку комунальних аварійно-рятувальних служб;
 7.  створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 8.  розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб;
 9. організація в установленому порядку навчання особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій;
 10. централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документуван­ня службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Кременчуцької міської ради, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;

 делеговані повноваження:

 1. забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за ста­ном цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;
 2. вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя лю­дей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей;
 3. вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстра­цій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведен­ні громадського порядку;
 4. погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивіль­ного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохо­ронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодія з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону;
 5.  розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання; утворення ад­міністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності;
 6. вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, державна реєстрація актів цивільного стану;
 7. державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
 8. державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 3.16. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги. До відання Виконкому належать такі власні (самоврядні) повноваження:

 1. утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної первинної правової допомоги з урахуванням потреб Кременчуцької територіальної громади;
 2. підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо утворення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, вирішення питань про чисельність працівників таких установ, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, надання для їх функціонування необ­хідних приміщень;
 3. забезпечення координації діяльності установ з надання безоплатної первинної правової допомоги на території міста Кременчука;
 4. здійснення фінансування установ з надання безоплатної первинної правової допомоги та контролю за використанням коштів такими установами за призначенням;
 5. розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до його компетенції, відповідно до закону;
 6. надання роз’яснень положень законодавства та консультацій щодо порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 7. забезпечення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги;
 8. залучення на підставі договорів адвокатів, фізичних та юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;
 9. координація діяльності з місцевими органами виконавчої влади та територіальними органами цен­тральних органів виконавчої влади щодо надання безоплатної первинної правової допомоги;
 10. надання документів та інших матеріалів або їх копій, необхідних у зв’язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги;
 11. організація семінарів, конференцій з питань безоплатної первинної правової допомоги.

 Окрім цього виконавчі органи Кременчуцької міської ради взаємодіють з центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та надають їм сприяння в межах своїх повноважень.

3.17 До відання Виконкому щодо відзначення державними нагородами України належить розгляд клопотань підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і внесення у встановленому порядку до від­повідних органів виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами України.

Розділ 4. Планування роботи Виконкому

 1. Виконком здійснює свою діяльність відповідно до затверджених

річного та квартальних планів роботи Виконкому.

 1. Підготовка та затвердження річного та квартальних планів роботи Виконкому здійснюється у такий спо­сіб:
 1. пропозиції щодо включення питань до річного та квартальних планів роботи Виконкому подаються міським головою, членами Виконкому, посадовими особами виконавчих органів Кременчуцької міської ради, іншими зацікавленими особами через організаційно-контрольний відділ апарату міського голови не пізніше ніж за 30 календарних днів до по­чатку наступного календарного року - для річного плану роботи Виконкому та не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку наступного кварталу - для квартальних планів роботи Виконкому;
 2. організаційно-контрольний відділ апарату міського голови узагальнює подані пропозиції та готує проект річного та квартальних планів робо­ти Виконкому до розгляду на черговому засіданні Виконкому;
 3. загальний контроль за виконанням річного та квартальних планів роботи Виконкому здійснює міський голова, безпосередній контроль - організаційно-контрольний відділ апарату міського голови.

Розділ 5. Підготовка та проведення засідань Виконкому

 1.  Засідання Виконкому є основною формою його діяльності, що за-

 безпечує колегіальне обговорення ви­несених на його розгляд питань Порядку денного та ухвалення щодо них рішень Виконкому.

 1. Скликає засідання Виконкому міський голова, а у разі перебування його у відпустці чи тимчасової непрацездатності — перший заступник міського голови або заступник міського голови, визначений розпорядженням міського голови.
 2. Підготовка засідань Виконкому здійснюється керуючим справами виконкому міського ради.
 3. Підготовку питань Порядку денного засідань Виконкому здійснює керуючий справами виконкому міської ради.
 4. За необхідності участь у підготовці питань Порядку денного засідання Виконкому беруть комунальні під­приємства та заклади, члени Виконкому, депутати Кременчуцької міської ради, інші посадові особи виконавчих органів Кременчуцької міської ради.
 5. До підготовки питань Порядку денного засідання Виконкому можуть залучатися фахівці в окремих галу­зях.
 6. Проект Порядку денного засідання Виконкому готується не пізніше ніж за 2 дні до проведення засідання керуючим справами виконкому міської ради під керівництвом міського голови відповідно до отриманих пропози­цій, проектів рішень тощо.
 7. Повідомлення членів Виконкому та доповідаючих осіб про день та

 час проведення засідання Виконкому здійснює відділ по роботі з документами.

 1. Члени Виконкому не пізніше, ніж за 1 день до дня проведення засідання Виконкому підтверджують свою участь у засіданні Виконкому секретарю Виконкому або повідомляють причину, що унеможливлює участь у засіданні Виконкому.
 2. Керуючий справами виконкому міської ради інформує міського голову про участь членів Виконкому у засі­данні.
 3. Проект Порядку денного засідання, проекти рішень до засідання Виконкому оприлюднюються відділом по роботі з документами на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету у відповідному розділі.
 4. Засідання Виконкому є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу Виконкому.
 5. Засідання Виконкому проводяться відкрито, крім розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.
 6. Розгляд питань Порядку денного та прийняття рішень Виконкому, що не містять інформації з обмеже­ним доступом, може відбуватися в режимі прямої відеотрансляції на офіційному сайті Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
 7. На засіданнях Виконкому можуть бути присутніми депутати інших місцевих рад, народні депутати Укра­їни, представники акредитованих засобів масової інформації, керівники комунальних підприємств, установ та закладів, члени Кременчуцької територіальної громади, представники громадськості.
 8. На засіданнях Виконкому розгляд питань проводиться в присутності керівників відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, акредитованих представників засобів масової інформації і запрошених (за окремим списком). Запрошення на засідання Виконкому представників засобів масової інформації, акредитованих при міській раді, здійснює прес-служба Виконкому за узгодженням з керуючим справами виконкому міської ради. Запрошення на засідання Виконкому представників підприємств, закладів, установ, громадських організацій, окремих посадових осіб відповідно до списку забезпечують ті відділи та управління, які внесли на розгляд Виконкому питання. Перед засіданням останні обов’язково знайомлять запрошених з проектом рішення, внесеним на розгляд Виконкому.
 9. Ознайомлення з проектами рішень Виконкому запрошених осіб до початку засідання забезпечує відділ по роботі з документами.
 10. Проекти рішень Виконкому оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, пе­редбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.
 11. Кожен проект рішення Виконкому візується керівником юридичного управління або особою, яка виконує його обов’язки, щодо відповідності проекту рішення чинному законодавству України. У разі відсутності такої візи відповідний проект рішення Виконкому не підлягає розгляду до надання юридично­го висновку.
 12. Засідання Виконкому веде міський голова, а у разі його відсутності- перший заступник міського голови або заступник міського голови, визначений розпорядженням міського голови.
 13. Присутність членів Виконкому на засіданні Виконкому визначається шляхом поіменної реєстрації (підпис в списку членів Виконкому).
 14. Рішення Виконкому (у тому числі — з процедурних питань) приймаються більшістю голосів від загаль­ного складу Виконкому.
 15. Прийняття рішень Виконкому здійснюється шляхом голосування.
 16. Проект Порядку денного засідання Виконкому оголошується головуючим на засіданні на його початку та приймається за основу шляхом голосування.
 17. Зміни та доповнення до проекту Порядку денного засідання Виконкому ставляться головуючим на засі­данні на голосування у порядку їх надходження.
 18. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.

5.27. З питань, включених до Порядку денного засідання Виконкому, доповідають особи, які внесли на роз­гляд засідання Виконкому відповідні проекти рішень.

5.28. Із співдоповідями на засіданні Виконкому можуть виступати особи, запрошені на засідання Виконкому для розгляду відповідних питань.

 5.29. Запис для виступу та запитань здійснюється шляхом підняття руки.

 5.30. Головуючий на засіданні виконкому: веде засідання Виконкому, оголошує перерви в засіданні; надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача; вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень; вносить на голосування проекти рішень (за основу та в цілому); оголошує результати голосування (рішення прийняте; рішення не прийняте); забезпечує дотримання Регламенту всіма присутніми на засіданні.

 5.31. Члени виконкому на засіданнях виконавчого комітету: вносять пропозиції до Порядку денного засідання Виконкому та порядку його роботи; можуть вимагати від доповідачів додаткових пояснень з питань Порядку ден­ного та проектів рішень Виконкому; беруть участь в обговоренні питань, голосуванні; можуть вносити пропозиції про винесення питань на повторне голосування, перенесення обговорення питань на інше засідання Виконкому, додаткове вивчення питання спеціально створеною комісією; вносять пропозиції про зміни і доповнення до про­ектів рішень Виконкому або про їх доопрацювання.

5.32. Запрошеним на засідання Виконкому під час розгляду питань, що стосуються їх діяльності, головуючий може надати слово для запитань, пояснень, виступу по суті питання, а також пропозицій: про зміни і доповнення до проектів рішень або про їх доопрацювання; про перенесення обговорення питання на інше засідання Викон­кому, про додаткове вивчення питання спеціально створеною комісією.

Рішення, які за визначенням Виконкому потребують доробки або редагування, за дорученням керуючого справами виконкому міської ради протягом наступних трьох робочих днів доопрацьовуються виконавцями і повертаються до відділу по роботі з документами.

 5.33. На засіданні Виконкому надається час:

 - на розгляд питання Порядку денного урахуванням доповіді, співдоповіді, запитань, відповідей, висту­пів з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, заключного слова) - не більше 30 хвилин разі необхідності тривалість розгляду питання може бути продовжена за рішенням Виконкому);

 - для доповіді, інформації з питань Порядку денного - до 15хвилин;

 - для співдоповіді з питань Порядку денного - до 10 хвилин;

 - для оголошення питань - до 3 хвилин;

 - для відповіді на запитання - до 10 хвилин;

 - для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, заключного слова - до 3 хвилин.

 5.34. У разі необхідності може скликатися позачергове засідання Виконкому. Формування Порядку денного у такому разі та підготовка проектів рішень може здійснюватися у день проведення засідання Виконкому.

 5.35. Під час засідань Виконкому не допускаються прояви неетичної поведінки та будь-які порушення цього Регламенту. Рішенням Виконкому може бути вирішене питання щодо неможливості подальшої участі у засіданні Виконкому осіб, які допустили прояви неетичної поведінки та порушення цього Регламенту.

 5.36. Проекти рішень Виконкому складаються відповідно до Інструкції з діловодства, затвердженої виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради.

 5.37. Відповідальність за зміст текстів проектів рішень Виконкому, відповідність їх Інструкції з діловодства несуть особи, які беруть участь у їх підготовці.

 5.38. Проект рішення Виконкому повинен містити:

 - посилання на норми чинного законодавства України;

 - обгрунтування необхідності його прийняття (реагування на документи органів державної влади, вико­нання власних розпорядчих документів, виданих раніше, виконання доручень, розгляд звернень юридичних і фізичних осіб тощо);

 - джерела фінансування запропонованих заходів, джерела наповнення бюджету та цільових фондів (за потреби);

 

 

 

 - інформацію про виконання документів з цього приводу, які були прийняті раніше (за потреби);

 - коментар (за потреби);

 - план організаційних заходів щодо виконання документа (за потреби);

 - повністю вказані прізвища, імена, по батькові та посади членів комісії чи робочої групи в алфавітному порядку;

 - кінцевий термін виконання документа, проміжні строки інформування про хід його виконання;

 - інформацію про те, хто особисто буде організовувати та контролювати виконання рішення;

 - запис щодо втрати чинності, скасування виданих раніше документів з цього питання чи внесення у рішення змін, доповнень; в проекті рішення про зміну, доповнення, втрату чинності зазначається, яких саме пунктів це стосується;

 - прізвище, ініціали та телефон виконавця;

 - всі необхідні візи — погодження.

 5.39. Проекти рішень Виконкому мають містити вичерпну оцінку стану справ з відповідного питання з ураху­ванням раніше ухвалених рішень.

 1. До проекту рішення Виконкому додаються: передбачені текстом

додатки та документи, на які є посилан­ня у тексті, перелік установ, яким необхідно надіслати прийняте рішення, та за необхідно­сті - висновки відповідної комісії Кременчуцької міської ради чи Виконкому.

 1. До проектів рішень Виконкому, що готуються на виконання нормативних актів органів виконавчої вла­ди, додаються копії відповідних нормативних актів, які повертаються виконавцю рішення після засідання Виконкому відділом по роботі з документами.
 2. До проекту рішення Виконкому про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування прийнятих раніше рішень Виконкому додаються копії відповідних рішень, які повертаються виконавцю рішення після засідання Виконкому відділом по роботі з документами.
 3. До проектів рішень Виконкому може готуватися пояснювальна записка, що має містити обгрунтування і прогнози результатів реалізації рішення. До пояснювальної записки можуть додаватися необхідні розрахунки, інформаційно-довідкові документи тощо.
 4. Дозволяється недодавати пояснювальні записки до проектів рішень Виконкому, що стосуються розгля­ду звернень окремих юридичних та фізичних осіб.
 5. Після доповіді, співдоповіді, запитань, відповідей, виступів з обговорення питання Порядку денного головуючий пропонує членам Виконкому перейти до голосування щодо проекту рішення.
 6. Засідання Виконкому протоколюються та здійснюється їх аудіозапис. Протокол засідання Виконкому підписує головуючий (засвідчуєть-

 

ся його підпис печаткою Виконкому) та керуючий справами виконкому міської ради. Копії протоколів засідань Виконкому та витяги з них засвідчуються печаткою Виконкому.

 1. Аудіозаписи засідань Виконкому зберігаються протягом 6 місяців з дати проведення засідання Викон­кому, після чого знищуються.

Розділ 6. Контроль за виконанням рішень Виконкому

6.1. Загальний контроль за виконанням рішень здійснюється міським головою, у разі відсутності –першим заступником міського голови.

6.2. Індивідуальний контроль за виконанням окремих рішень здійснюється посадовими особами, визначеними відповідальними за їх виконання безпосередньо рішенням Виконкому.

6.3. Рішення вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішені в повному обсязі.

6.4. Керівники управлінь, відділів, районних адміністрацій, інших виконавчих органів міської ради в термін до 5 числа наступного за кварталом місяця надають звіти про виконання рішень, попередньо погоджені із заступниками міського голови, керуючим справами виконкому міської ради та керівникам апарату міського голови, відповідно до розподілу обов’язків у відділ по роботі з документами за вказаною формою.

 

 

 

Дата

№ рішення

Зміст

Виконавець

Термін виконання

Примітка

 

 

 

 

 

 

Розділ 7. Висвітлення діяльності Виконкому

 7.1. Діяльність Виконкому є відкритою.

 7.2. Висвітлення діяльності здійснюється шляхом оприлюднення проектів рішень Виконкому та прийнятих рі­шень Виконкому на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету відповідно до вимог чинного законодавства України.

 7.3. Інформація про діяльність Виконкому розміщується також на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету та дошці оголошень у приміщенні Кременчуцької міської ради.

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                  Р.В. ШАПОВАЛОВ

 

Начальник організаційно – контрольного

відділу апарату міського голови

Кременчуцької міської ради

Полтавської області                                                       О.В. БЕЗУГЛА

 

 

 

17.01.2020                                                                                               № 81

 

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

від 30.12.2016 № 1292

 

З метою упорядкування роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, забезпечення єдиного підходу до вирішення питань, віднесених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих комітетів, керуючись статтями 51,52,53 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

вирішив:

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30.12.2016 № 1292 «Про затвердження Регламенту роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області», а саме:

 1.1. Замість слів «відділ по роботі з документами» читати слова «управління по роботі з документами», замість слів «юридичне управління» читати слова «юридичний департамент», замість слова «проект» читати слово «проект» по тексту рішення та у відповідних відмінках.

1.2. Пункт 5.17. викласти у такій редакції:

 «5.17. Ознайомлення з проектами рішень Виконкому членів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області до початку засідання забезпечує управління по роботі з документами.».

1.3. Пункт 5.22. викласти у наступній редакції:

«5.22. Рішення Виконкому (у тому числі -  з процедурних питань) приймаються більшістю голосів від загального складу Виконкому.

Проект рішення, який не отримав необхідної кількості голосів на підтримку, вважається відхиленим. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу.

Факт відхилення проекту рішення не потребує оформлення окремого рішення з цього питання та його повторного винесення на розгляд членам виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. Про результати розгляду питання зацікавлених осіб інформує письмово автор проєкту рішення.».

1.4. Пункт 5.46. викласти в такій редакції:

«5.46. Засідання Виконкому протоколюється. Протокол засідання Виконкому підписує головуючий (засвідчується його підпис печаткою Виконкому) та керуючий справами виконкому міської ради. Копії протоколів засідань Виконкому та витяги з них засвідчуються печаткою Виконкому.».

1.5. Пункт 5.47. виключити.

1.6. Розділ 6. Контроль за виконанням рішень Виконкому викласти у такій редакції:

«Розділ 6. Контроль за виконанням рішень Виконкому

6.1. Загальний контроль за виконанням рішень здійснюється  міським головою, у разі відсутності – першим заступником міського голови.

6.2. Індивідуальний контроль за виконанням окремих рішень здійснюється посадовими особами, визначеними відповідальними за їх виконання безпосередньо рішенням Виконкому.

6.3. Рішення вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішені  в повному обсязі.».

 

2. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради Шаповалова Р.В.

 

 

Міський голова                                                                  В. МАЛЕЦЬКИЙ