Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

0 °C
Громадські слухання Місцеві ініціативи

 

СТАТУТ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ  МІСТА  КРЕМЕНЧУКА

Стаття 19

Громадські слухання

19.1. Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади міста у вирішенні питань, віднесених до компетенції місцевого самоврядування, що передбачено Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими актами законодавства.

Громадські слухання проводяться для захисту прав, реалізації свобод і законних інтересів членів міської громади через їх безпосередню участь та участь їх об’єднань у вирішенні питань місцевого значення, у тому числі: громадської безпеки, дотримання прав і свобод людини, прав дітей, здійснення громадського контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів, місцевих органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що надають соціальні, житлово-комунальні та інші послуги членам міської громади.

19.2. Метою проведення громадських слухань є:

-    ознайомлення громадськості міста з позицією міської влади з актуальних проблем міста та отримання від мешканців міста пропозицій з цих питань у формі безпосереднього спілкування;

-    заслуховування депутатів відповідних рад та посадових осіб місцевого самоврядування, які є підзвітними, підконтрольними, а також відповідальними перед громадою міста;

-    порушувати будь-які питання місцевого значення або вносити пропозиції з цих питань.

19.3. Завданнями громадських слухань є:

-    підвищення рівня інформованості членів територіальної громади стосовно того, що зробили, роблять або збираються зробити органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності, їхні посадові особи;

-    забезпечення зворотного зв’язку у вигляді з’ясування та вивчення громадської думки щодо діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, їхніх посадових осіб з метою її подальшого врахування в діяльності відповідних органів;

-    підвищення соціальної обґрунтованості рішень міської ради, її виконавчих органів, актів міського голови та інших посадових осіб міського самоврядування на стадіях підготовки, прийняття і впровадження, упередження їхніх негативних соціальних наслідків;

-    зближення різних поглядів, групових інтересів членів міської громади і розв’язання та попередження завдяки цьому суспільних конфліктів;

-    підвищення рівня суспільної довіри між владою і громадою в процесі їхньої взаємодії та більш ефективне вирішення завдяки цьому пріоритетних соціальних та інших проблем.

19.4. Відповідно до масштабу території, у межах якої проводяться громадські слухання, і кола осіб, інтереси яких вони зачіпають, слухання можуть бути загальноміськими.

19.5. Громадські слухання проводяться відповідно до заявленої ініціативи, але не рідше одного разу на рік. Громадські слухання не можуть проводитися пізніше, ніж за три місяці до проведення виборів міського голови, депутатів міської ради.

19.6. Громадські слухання проводяться з питань щодо заслуховування:

-    щорічного звіту міського голови про свою роботу, депутатів відповідних рад та посадових осіб місцевого самоврядування;

-    програми соціально-економічного розвитку міста;

-    міських програм охорони довкілля, охорони здоровя, розвитку освіти, культури та інших цільових програм;

-    пропозицій щодо проекту бюджету міста;

-    актів органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що стосуються інтересів територіальної громади міста.

Пропозиції, внесені за результатами громадських слухань відповідно до цього пункту, письмово оформлюються у вигляді резолюції і передаються до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради разом із протоколом слухань.

19.7. Субєктами права ініціювання проведення міських громадських слухань у порядку, визначеному цим Положенням, є:

  • міський голова;
  • депутати міської ради;

-    ініціативна група, делегована територіальною громадою, у складі не менше 10 осіб, які мають виборчі права та постійно проживають у місті.

19.8. Рішення про ініціювання проведення міських громадських слухань може прийматися міським головою одноосібно. У такому випадку правовою підставою для проведення громадських слухань є розпорядження міського голови.

Рішення про ініціювання проведення міських громадських слухань міською радою приймається на засіданні сесії. У такому випадку правовою підставою для проведення громадських слухань є рішення міської ради, прийняте простою більшістю голосів від кількості депутатів ради.

19.9. Ініціатива членів територіальної громади міста про проведення громадських слухань реєструється у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради шляхом подачі колективної заяви про ініціювання не пізніше, як за 20 робочих днів до запропонованої дати проведення слухань.

Заява подається на ім’я міського голови, яку мають підписати не менше, ніж 500 членів територіальної громади міста, які мають право голосу на місцевих виборах, для проведення загальноміських громадських слухань.

У заяві зазначаються приблизна дата проведення слухань, час, місце проведення та порядок денний слухань, дані про ініціативну групу осіб (ПІБ, адреса, контактний телефон), уповноважених представляти територіальну громаду, коло запрошених учасників зборів та їх орієнтовна кількість.

Неподання такої заяви та інформації про громадські слухання у строки, визначені цим Статутом, є підставою для визнання їх міською радою недійсними, а резолюцій, ними ухвалених, такими, що не мають юридичних наслідків.

19.10.         Проводити громадські слухання можна за умови обовязкового завчасного сповіщення про це виконавчий комітет Кременчуцької міської ради для здійснення підготовчих заходів, а саме: забезпечення безперешкодного проведення громадянами слухань; підтримання громадського порядку, охорони прав і свобод інших людей; перевірки відповідності проведення таких слухань законодавству тощо.

У разі виявлення порушення чинного законодавства, нормативних актів державних органів та органів місцевого самоврядування, а також порядку ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань у місті Кременчуці, визначених цим Статутом, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради надає ініціативній групі вмотивовану відповідь-відмову у проведенні заходу не пізніше, як за 10 днів після реєстрації ініціативи проведення громадських слухань.

19.11.         Днем реєстрації ініціативи проведення громадських слухань вважається день подачі відповідних документів до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, визначених пунктом 19.9. цієї статті.

19.12.         Не пізніше, як за 10 робочих днів після реєстрації ініціативи проведення громадських слухань, міський голова своїм розпорядженням офіційно оголошує дату, час, місце проведення та порядок денний слухань громадян з обов’язковим врахуванням пропозицій осіб, які ініціювали їх проведення.

19.13.         Громадські слухання проводяться протягом одного місяця з дня реєстрації у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради колективного звернення жителів міста, якщо ініціаторами не пропонується більш пізній термін їх проведення.

19.14. Інформація про проведення громадських слухань оприлюднюється на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету, а також у міських засобах масової інформації не пізніше, як за 5 робочих днів до їх проведення.

У випадках особливої необхідності населенню повідомляється про проведення громадських слухань у день їх проведення.

19.15.         Повідомлення населення про проведення громадських слухань має бути письмовим. Особам, які представляють ініціативну групу з проведення громадських слухань, доцільно розміщувати повідомлення у формі оголошення, наприклад, на дошці оголошень у громадських місцях міста.

Інформувати членів територіальної громади про громадські слухання також можна за допомогою адресної розсилки запрошень та іншими видами публічних оголошень.

19.16.         Керівництво та координація процесом підготовки громадських слухань покладається на суб’єкта ініціативи або на особу чи групу осіб, повноважних представляти суб’єкта ініціативи. У триденний термін з часу прийняття розпорядження міського голови про проведення громадських слухань створюється робоча група з підготовки громадських слухань. Кількість осіб, що входять до робочої групи, не повинна бути меншою 5 і більшою 10 осіб. На робочу групу покладаються організаційно-забезпечувальні функції, підготовка прес-релізу, проектів резолюцій тощо.

19.17.         Порядок денний громадських слухань включає:

-    доповідь;

-    співдоповідь (співдоповіді);

-    запитання;

-    виступи (обговорення);

-    прийняття проекту резолюції громадських слухань;

-    внесення поправок до проекту резолюції;

-    прийняття резолюції слухань.

Не допускаються виступи та поширення на громадських слуханнях матеріалів політичного характеру.

Не допускається розгляд питань та прийняття резолюцій, що не стосуються теми слухань та не були внесені до порядку денного громадських слухань.

19.18.  Головує на громадських слуханнях міський голова або, за його дорученням, секретар міської ради чи інша посадова особа місцевого самоврядування.

У разі, коли суб’єктом ініціативи проведення громадського слухання є ініціативна група територіальної громади – головує представник від осіб, повноважних представляти суб’єкта ініціативи.

Головуючий стежить за дотриманням порядку денного, надає слово для виступу. Для ведення протоколу громадських слухань обирається секретар слухань. Також може обиратися лічильна комісія.

19.19.  Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, їх проведення висвітлюється засобами масової інформації. Кожен присутній на громадських слуханнях має право ставити запитання або висловитись з будь-якого питання, порушеного в процесі слухань, але не більше 2-х разів з одного й того ж питання.

19.20.  Хід проведення громадських слухань протоколюється. У протоколі зазначаються дата, час і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання порядку денного, що обговорюються, фіксуються основні тези виступів осіб, які звітують перед територіальною громадою міста, порушені питання та внесені протягом слухань пропозиції. Протокол підписується головуючим та секретарем слухань. До протоколу додається інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання, а також ухвалені на слуханні резолюції, що носять рекомендаційний характер.

19.21.  Матеріали громадських слухань (протокол з додатками, вказаними в пункті 19.20) надсилаються до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на ім’я міського голови, підлягають обов’язковому розгляду та враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності у відповідності до їх повноважень.

19.22.  Резолюції громадських слухань оприлюднюються робочою групою суб’єкта ініціативи проведення громадських слухань у місцевих засобах масової інформації.

Стаття 21

Місцеві ініціативи

21.1. Члени територіальної громади міста мають право ініціювати розгляд (у порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

Не можуть бути предметом місцевої ініціативи питання, що суперечать Конституції та законам України, питання, заборонені законом для винесення на місцевий референдум, а також питання, що стосуються територій поза межами юрисдикції міської ради.

З метою забезпечення належних умов для здійснення населенням міста Кременчука повноважень місцевого самоврядування, керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд відповідних органів місцевого самоврядування визначається цим Статутом з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

21.2. Суб’єктом права місцевої ініціативи є ініціативна група членів територіальної громади, що утворюється на загальних зборах громадян.

Загальні збори громадян:

  • формулюють питання місцевої ініціативи;
  • визначають шляхи і механізми їх вирішення;
  • обирають членів ініціативної групи в кількості до 10 осіб. У разі необхідності члени ініціативної групи обирають простою більшістю голосів керівника та секретаря групи.

За рішенням зборів ініціативна група наділяється повноваженнями щодо розробки проекту рішення (рішень) з визначеного питання (питань) місцевої ініціативи та подальшого внесення його на розгляд органу місцевого самоврядування або на попереднє погодження відповідними зборами.

21.3. Протягом 5 робочих днів з моменту прийняття рішення про створення ініціативної групи, ініціативна група легалізується шляхом подання, написаної у довільній формі, заяви про місцеву ініціативу до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на ім’я міського голови. Така заява має бути підписана членами ініціативної групи громадян.

До заяви додаються:

-    витяг з протоколу загальних зборів громадян про створення ініціативної групи;

-    список членів ініціативної групи (ПІБ, адреса, контактний телефон);

-    документ, що висвітлює предмет місцевої ініціативи.

21.4. Реєстрація заяви з питання місцевої ініціативи відбувається в загальному порядку, визначеному відносно реєстрації колективних заяв громадян.

У разі необхідності керівнику (представнику) ініціативної групи надсилається інформація стосовно підрозділів та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за підготовку до внесення питання місцевої ініціативи на розгляд відповідних органів місцевого самоврядування.

21.5. Оформлена належним чином місцева ініціатива розглядається на найближчій сесії міської ради в порядку, передбаченому регламентом міської ради для проектів рішень, що вносяться на розгляд ради або на засідання виконавчого комітету міської ради в порядку, передбаченому відповідним регламентом виконавчого комітету міської ради.

21.6. Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради або на засіданні виконавчого комітету за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи та гарантованим правом на виступ із доповіддю (співдоповіддю) представника ініціативної групи.

Питання, внесене в порядку місцевої ініціативи, має бути обов’язково попередньо розглянуте на засіданнях постійних комісій міської ради або відповідними фахівцями.

21.7. Проекти рішень з питань, внесених за ініціативою членів територіальної громади міста з правом голосу, підлягають невідкладному розгляду.

21.8. Рішення органів місцевого самоврядування з питань, внесених у порядку місцевої ініціативи, оприлюднюються відповідно до законодавства.