Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

3 °C
Положення про постійні депутатські комісії (VIII скликання)

(Додаток  до рішення Кременчуцької   міської ради Кременчуцького   району Полтавської області   від 03 грудня 2020 року)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      ПОЛОЖЕННЯ

про постійні депутатські комісії Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району Полтавської області

 VІІI скликання

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про постійні депутатські комісії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів України.

1.2. Постійні комісії є органами ради, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, що належать до її відання, а також здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету з питань повноважень комісії.

1.3. Це Положення визначає перелік, функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійних депутатських комісій міської ради.

1.4. Питання створення та ліквідації постійних депутатських комісій, затвердження та зміни їх складу, обрання їх голів та членів комісії вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради. Усі інші питання вирішуються постійними депутатськими комісіями самостійно.

1.5. Постійні депутатські комісії обираються на термін повноважень міської ради більшістю від загального складу ради, підзвітні та відповідальні перед міською радою. До складу постійних депутатських комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

1.6. Персональний склад комісії затверджуються рішенням ради. Процедура формування складу комісій передбачає застосування принципу обрання їх членів на основі пропорційного представництва. Депутат міської ради повинен бути включений до складу однієї з постійних комісій.

1.7. Рада обирає постійні депутатські комісії у складі голів та членів постійних депутатських комісій.

1.8. Члени постійної депутатської комісії зобов’язані запобігати корупції, нерівноправності громадян, виникненню ситуацій, які можуть призводити до корупційних ризиків. Запобігання корупції також здійснюється шляхом зʹясування конфлікту інтересів депутата ради, інших представників місцевого самоврядування під час вивчення всіх питань у комісії. Депутати місцевої ради зобов’язані інформувати комісію, повідомляти про конфлікт інтересів, надавати інформацію, яким чином питання, які розглядаються комісією, стосуються того чи іншого депутата ради. У разі порушення законодавства, Регламенту, рішень ради та цього Положення, депутати несуть передбачену законодавством України або рішеннями ради відповідальність.

1.9. Функціональна спрямованість кожної комісії визначається згідно з її назвою.

1.10. Рекомендації постійних депутатських комісій, прийнятих більшістю від складу комісії, підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Результати розгляду повинні бути повідомлені постійним депутатським комісіям міської ради у встановлений ними строк.

1.11. У своїй діяльності постійні депутатські комісії керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради, Регламентом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання та цим Положенням.

ІІ. ЗАГАЛЬНІ  ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ

 

2.1. Функції постійних депутатських комісій:

2.1.1.  попередній розгляд питань, внесених на розгляд міської ради;

2.1.2. розроблення проєктів рішень міської ради;

2.1.3. здійснення контролю за виконанням рішень, прийнятих міської радою;

2.1.4. вивчення питань діяльності виконавчих органів Кременчуцької міської ради, підприємств, установ, організацій, що знаходяться на території ради, з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради.

2.2. Постійні депутатські комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою:

2.2.1. попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, питання про стан і розвиток відповідних галузей міського господарства, виконання міського бюджету, звіти про виконання цільових програм розвитку та інші питання, що вносяться на розгляд міської ради і відносяться до її компетенції;

2.2.2. розробляють проєкти рішень ради з питань, що відносяться до їх компетенції і готують по них висновки, виступають з цих питань на пленарних засіданнях з доповідями та співдоповідями;

2.2.3. вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді органів, підприємств, організацій і установ, представляють за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі потреби - на розгляд міської ради;

2.2.4. аналізують звернення та скарги з питань, що належать до компетенції комісій та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в місті;

2.2.5. попередньо розглядають кандидатури осіб, що пропонуються для обрання, затвердження, призначення або узгодження міською радою відповідно до діючого законодавства;

2.2.6. здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, розглядом власних рекомендацій у сфері компетенції комісії;

2.2.7. надають кандидатури депутатів до робочих груп та інших органів ради;

2.2.8. здійснюють загальний контроль за виконанням місцевого бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції;

2.2.9.  розглядають звернення, заяви, скарги фізичних та юридичних осіб, що надходять на їх адресу; ведуть прийом громадян;

2.2.10. налагоджують партнерські співпраці з громадськими організаціями, іншими обʹєднаннями громадян, міжнародними органами та організаціями, сприяють проведенню громадських слухань, прес-конференцій, «круглих столів» та інших інформаційних заходів.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ

КОМІСІЙ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

3.1. Організація роботи постійної депутатської комісії міської ради покладається на голову постійної комісії. Голова постійної депутатської комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє постійну депутатську комісію у відносинах з іншими органами, обʹєднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій постійної депутатської комісії. У разі відсутності голови постійної депутатської комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної депутатської комісії або секретар постійної комісії. У разі необхідності засідання постійної депутатської комісії може скликати міський голова, секретар міської ради, а також вона може скликатись за ініціативи не менше половини членів постійної депутатської комісії.

3.2. Засідання постійної депутатської комісії скликається за необхідністю і є правомочними, якщо у ньому бере участь не менше як половина членів від загального складу постійної депутатської комісії. Кількість депутатів, присутніх на засіданні постійної депутатської комісії, визначається за результатами реєстрації. Рішення комісії приймається більшістю від складу комісії.

3.3. Засідання постійних комісій проводяться як в сесійний, так і в міжсесійний період.

Департамент забезпечення діяльності ради забезпечує комісію необхідним приміщенням для роботи, здійснює оприлюднення проєктів рішень ради та інших документів, що підлягають розгляду, забезпечує, за заявкою голови комісії, запрошення на її засідання відповідних посадових осіб.

3.4. Інформація про час та місце проведення чергових засідань постійної комісії Кременчуцької міської ради та порядок денний оприлюднюється на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету у мережі Інтернет не пізніше як за день до дня засідання комісії.   

3.5. Порядок денний засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд чергової сесії ради. Перед початком засідання комісії голова або особа, що його заміщує, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного інші питання, що належать до компетенції комісії.

Розгляд питань, які не включені до порядку денного, відбувається виключно за згодою всіх присутніх на засіданні членів комісії.

3.6. Персональні робочі місця в приміщенні для засідання постійної депутатської комісії відводяться для депутатів – членів комісії, міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, співробітників.

Усі вільні місця (крім персональних робочих місць) надаються членам територіальної громади міста  згідно з черговістю наданих заяв.

3.7. Засідання постійних комісій ради є відкритими і гласними.

Відкритість та гласність засідань постійних комісій ради забезпечується шляхом вільного доступу представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади
м. Кременчука.

Доступ на засідання постійних комісій ради може бути обмежено у разі відмови особами, які бажають бути присутніми на засіданні, пред’явити документи, що посвідчують їх особу, та зареєструватися у списку присутніх на засіданні.

Особи, присутні на засіданнях постійних депутатських комісій ради, зобов’язані не втручатися у хід їх роботи, не заважати роботі їх членів, дотримуватися загальноприйнятих правил етики та поведінки. Присутнім особам може бути надано право виступу. Право виступу може бути надане головою постійної комісії або за рішенням постійної комісії.

При недотриманні особами вищезазначених вимог за рішенням постійної комісії їм може бути відмовлено у можливості бути присутніми на засіданні.

3.8. Засідання постійної депутатської комісії міської ради супроводжується онлайн-трансляцією, якщо воно відбувається у приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Кременчук, пл. Перемоги, 2. 

3.9. Перед початком засідання постійної комісії ради складається реєстр присутніх членів постійної комісії ради. Реєстр додається до протоколу засідання постійної комісії ради.

У разі неможливості депутата бути присутнім на засіданні постійної комісії ради секретар постійної комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

У протоколі засідання постійної комісії ради може бути зазначена причина відсутності депутата (до протоколу додається копія підтверджуючих документів про відсутність з поважних причин депутата).

3.10. За наявності технічної можливості  члени постійної депутатської комісії ради можуть брати участь у її засіданні (у тому числі розгляді питань порядку денного та голосуванні) за допомогою засобів відеозв’язку.

Інформація про присутність членів постійної комісії ради на її засіданні за допомогою засобів відеозв’язку фіксується у протоколі засідання постійної депутатської комісії ради.

3.11. Закриті засідання постійної комісії ради для розгляду окремо визначених питань відповідно до законодавства України в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, яка охороняється законами України, проводяться за рішенням постійної комісії ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу постійної комісії.

На закритому засіданні постійної комісії ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана постійною комісією ради необхідною.

Онлайн-трансляція закритих засідань постійної комісії ради не ведеться.

3.12. У засіданні постійної комісії ради, у тому числі закритому, можуть брати участь без права ухвального голосу депутати, які не є членами цієї постійної комісії ради.

3.13. У разі необхідності на засідання комісії запрошуються посадові особи підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання  міської ради - посадові особи підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб.

Для запрошення на своє засідання посадових осіб голова постійної комісії через департамент забезпечення діяльності ради не пізніше, ніж за 3 дні до дня засідання комісії, направляє посадовій особі письмове повідомлення про час і місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. Посадова особа, яку запрошено, зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, порушується питання про її дисциплінарну відповідальність перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

У разі відсутності з поважних обставин запрошеного доповідача або виконавця (про що своєчасно повідомляється голові постійної депутатської комісії) функції доповідача може виконувати інша уповноважена особа.

3.14. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій ради, за ініціативою цих постійних комісій ради, а також за дорученням  міської ради,  міського голови, секретаря ради, можуть розглядатися постійними комісіями ради спільно.

Кворум спільного засідання кількох постійних комісій наявний за умови присутності на такому засіданні не менш як половини членів від загального складу кожної з цих постійних комісій.

Висновки і рекомендації спільних засідань вважаються прийнятими, якщо вони набрали більшість голосів від загального складу постійних комісій ради, які проводили спільне засідання. Ці висновки і рекомендації підписують голови та секретарі відповідних постійних комісій ради.

3.15. За наслідками розглянутого питання комісія робить відповідні висновки та рекомендації, котрі відображаються в протоколі комісії. Виключно за умов обов’язковості погодження проєкту рішення, визначеного чинним законодавством, розглянутий проєкт рішення підлягає погодженню. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та ч.2 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якою: «Інформація, передбачена ч.1 ст. 15 підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного вебпорталу така інформація оприлюднюється на вебпорталі із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації».

3.16. Рекомендації та пропозиції комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються з наданням вмотивованої відповіді щодо рекомендації у визначений комісією термін, але не пізніше, як протягом місяця від дня їх отримання. Про результати розгляду і вжиті заходи постійні комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.

Протоколи засідань постійної комісії ради підписують голова і секретар постійної комісії ради. Окремі думки членів постійної комісії ради, сформульовані письмово, долучаються до протоколу.

3.17. Голова постійної комісії ради, секретар або член постійної комісії ради у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів під час розгляду на засіданні постійної комісії будь-яких питань зобов’язані озвучити заяву про наявний конфлікт інтересів і йому не рекомендується брати участь у голосуванні та прийнятті рішення з цього питання.

Заява про конфлікт інтересів вноситься до протоколу засідання постійної комісії ради.

3.18. За наслідками розгляду проєктів рішень міської ради, комісії надають свої висновки та рекомендації, котрі відображаються в протоколі комісії.

3.19. Питання, розглянуті постійною комісією ради з зауваженнями та пропозиціями, виносяться на розгляд сесії міської ради з відповідними пропозиціями.

3.20. Пропозиції, висновки, зауваження, рекомендації, доручення приймаються більшістю від складу комісії. У разі, якщо відповідні пропозиції не набрали необхідної кількості голосів, вони вважаються такими, що не схвалені комісією та не потребують розгляду посадовим особами виконавчого органу міської ради чи винесення на розгляд сесії міської ради. 

3.21. Щоквартально департамент забезпечення діяльності ради оприлюднює на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету  інформацію про відвідування депутатами міської ради засідань постійних депутатських комісій протягом
10 робочих днів після закінчення звітного кварталу.

ІV. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ

4.1. Постійна депутатська комісія з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та антикорупційної діяльності.

4.1.1. Розглядає за пропозицією міського голови проєкт структури та загальної чисельності виконавчих органів ради і їх положень.

4.1.2. Розглядає та погоджує проєкт Регламенту міської ради.

4.1.3. Розглядає питання щодо внесення змін до Регламенту ради і питання дотримання Регламенту в роботі міською радою.

4.1.4. Розглядає та погоджує проєкт Статуту територіальної громади
м. Кременчука.

4.1.5. Здійснює контроль за виконанням законодавства України з питань конфлікту інтересів під час розгляду, підготовки та прийняття рішень радою, діяльності ради її виконавчих органів та посадових осіб, надає пропозиції щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

4.1.6. Розглядає зміни до Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади м. Кременчука.

4.1.7. Розглядає питання та готує рекомендації щодо виконання державної мовної політики в органах місцевого самоврядування.

4.1.8. Розглядає та погоджує питання про утворення і ліквідацію постійних та інших комісій ради, зміну їх складу.

4.1.9. Погоджує підготовку рішень з питань адміністративно-територіального устрою, зміни меж міста та зміни меж районів міста у межах і порядку, визначених чинним законодавством України.

4.1.10. Розглядає та погоджує проєкти рішень міської ради нормативно-правового характеру.

4.1.11. Розглядає питання, дає висновки та рекомендації про проведення службового розслідування з питань корупції та відповідності займаним посадам посадових осіб виконавчих органів міської ради, які є обов'язковими для виконання.

4.1.12. Готує звернення, що стосуються компетенції комісії, ініціює звернення до профільних комітетів Верховної Ради України щодо прийняття відповідних рішень з вирішення питань місцевого рівня, які місто не може вирішити самостійно.

4.1.13. Співпрацює з органами суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ, адвокатури.

4.1.14. Делегує до складу комісії по перейменуванню назв вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів та споруд у місті Кременчуці одного представника комісії.

4.1.15. Заслуховує повідомлення керівників органів, якими забезпечується охорона прав і свобод людини, протидія злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території, вносить на розгляд ради висновки та рекомендації щодо діяльності цих органів та надає пропозиції про порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною.

4.1.16. Розглядає питання щодо правомірності та відповідності Конституції України, законам України та ухвалам міської ради актів виконавчих органів міської ради, у тому числі за зверненнями фізичних та юридичних осіб.

4.1.17. Сприяє участі громадян у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підзвітності, прозорості та відкритості у роботі ради, її виконавчих органів, депутатів, постійних депутатських комісій. Контролює оприлюднення ними на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету звітів та іншої інформації, оприлюднення якої є обов’язковим відповідно до вимог законодавства України.

4.1.18. Розглядає та погоджує питання про створення та дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених чинним законодавством України, спільно з об’єднаннями громадян.

4.1.19. Бере участь у прийнятті рішень і готує висновки та рекомендації з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності та дотримання етики в органах місцевого самоврядування.

4.2. Постійна депутатська комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики.

         4.2.1. Розглядає проєкти цільових програм з соціально-економічних питань, сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, інвестиційній діяльності на території міста, створенню спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів, залученню інвестицій для створення робочих місць.

4.2.2. Подає пропозиції щодо бюджетної резолюції, співвідношення бюджетних та залучених коштів у фінансуванні основних розділів програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Кременчука, сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка.

4.2.3. Розглядає проєкт місцевого бюджету, розглядає інформацію про виконання місцевого бюджету, за дорученням міської ради здійснює контроль за його виконанням та використанням бюджетних коштів.

4.2.4. Щоквартально розглядає питання про хід і результати виконання місцевого бюджету.

4.2.5. Розглядає проєкти рішень ради про встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених чинним законодавством України.

4.2.6. Розглядає питання зміни розмірів ставок місцевих податків і зборів у межах, визначених чинним законодавством   України.

4.2.7. За дорученням міського голови розглядає питання про здійснення місцевих позик, залучення інвестицій, отримання та обслуговування кредитів.

4.2.8. За дорученням міської ради чи міського голови розглядає питання отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також про передачу коштів з відповідного місцевого бюджету.

4.2.9. Розглядає питання надання пільг за місцевими податками і зборами.

4.2.10. Розглядає питання про залучення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, розглядає положення про ці кошти та звіти про їх використання, пропозиції щодо утворення цільових фондів.

4.2.11. За дорученням міського голови розглядає питання встановлення для підприємств, установ і організацій, які належать до власності територіальної громади міста, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

4.2.12. Розглядає питання ставок місцевих податків, розмірів плати за користування ресурсами, що є у власності територіальної громади.         

4.2.13. За дорученням міської ради контролює виконання рішень ради та виконавчого комітету.

4.2.14. Розглядає об’єми фінансування титульних списків об’єктів інфраструктури у місцевому бюджеті на основі пропозицій профільних постійних комісій ради.

4.2.15. Розглядає проєкти змін до місцевого бюджету та порядок використання бюджетних коштів за дорученням міської ради.

4.3. Постійна   депутатська комісія   з   питань  житлово-комунального   господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та  зв’язку.

         4.3.1. За дорученням міської ради здійснює контроль за реалізацією міської політики у сфері управління майном комунальної власності.

4.3.2. Розглядає питання, пов’язані зі станом і розвитком житлово-комунального господарства. Пропозиції щодо використання та розвитку об’єктів комунальної власності, встановлені для підприємств, установ та організацій комунальної власності розміру частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

4.3.3. За дорученням міської ради чи міського голови розглядає питання щодо відчуження, затвердження місцевих програм приватизації і переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації та рішення щодо створення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності. 

4.3.4. За дорученням міської ради чи міського голови розглядає питання визначення сфер господарської діяльності і переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію.

4.3.5. Бере участь у розробці концептуальних підходів розвитку інженерного господарства міста і погодження перспективної схеми інженерного забезпечення міста.

4.3.6. Здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету, за дорученням міського голови вивчає діяльність підпорядкованих раді органів та комунальних підприємств житлового господарства щодо ефективного використання комунального майна та прибутку, планування і фінансування капітального, поточного ремонту та утримання житлового фонду.

4.3.7. Здійснює попередній розгляд питань, що стосуються забезпечення потреб міста тепловою енергією, водопостачанням, водовідведенням, газом, електроенергією, експлуатацією та станом доріг, транспортом, зв'язком (електричним, електронним, радіо та телебаченням, у тому числі кабельним, поштовим), обслуговування мешканців та гостей міста на  авто - і залізничних вокзалах.

4.3.8. Здійснює попередній розгляд та контролює виконання рішень ради, які стосуються об’єктів інженерного господарства (у тому числі об’єктів систем водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод, теплопостачання, електропостачання, газопостачання, внутрішньобудинкових мереж, ліфтового господарства, зовнішнього освітлення, вивезення твердих побутових відходів, об’єктів  дорожнього господарства, включаючи внутрішньо квартальні дороги та тротуари, тощо), транспорту (в тому числі електричного транспорту) та зв’язку міста.

4.3.9. Вивчає діяльність виконавчих органів ради та комунальних підприємств щодо утримання у належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охороною.

4.3.10. Аналізує споживання населенням житлово-комунальних послуг. Розглядає питання управління об'єктами житлово-комунального господарства, які перебувають у власності територіальної громади міста, забезпечення їх належного утримання і ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг.

4.4. Постійна депутатська комісія з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики.

4.4.1. Розглядає питання, пов'язані з функціонуванням, станом і забезпеченням розвитку промисловості, будівництва, питання у сфері регулювання та розвитку підприємницької діяльності, організації побутового та торговельного обслуговування населення, питання захисту прав споживачів і підприємців, недопущення недобросовісної конкуренції та зловживання монопольним становищем суб’єктів підприємницької діяльності.

4.4.2. Розглядає пропозиції щодо розмірів ставок ринкового збору, фіксованого податку та інших місцевих податків і зборів у сфері промисловості, будівництва, побутового та торговельного обслуговування у межах, визначених законодавством.

4.4.3. Здійснює повноваження відповідальної комісії з питань реалізації державної регуляторної політики відповідно до законодавства.

4.4.4. Забезпечує координацію інтересів суб’єктів господарювання, які діють на території міста, їх об’єднань, професійних спілок та роботодавців.

4.4.5. Вносить пропозиції до відповідних компетентних органів про поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності у сфері соціального захисту.

4.4.6. Ініціює встановлення партнерських зв‘язків з іншими містами України та зарубіжних країн з метою сприяння розвитку співробітництва та обміну досвідом, а також забезпечення співпраці з дипломатичними представництвами зарубіжних країн в Україні.

4.4.7. За дорученням міської ради проводить попередній розгляд та організовує моніторинг пріоритетних інвестиційних проєктів, дає рекомендації щодо вибору кращих варіантів їх впровадження. Вивчає питання реформування закладів, установ та організацій, оптимізації мережі відповідно до потреб територіальної громади міста.

4.4.8. Бере участь у роботі конкурсних комісій у сфері підтримки неприбуткових організацій.

4.4.9. За дорученням міського голови проводить попередній розгляд та організовує моніторинг пріоритетних інвестиційних проєктів, дає рекомендації вибору кращих варіантів їх впровадження.

4.4.10. Сприяє реалізації на регіональному рівні державної політики у сфері побутового та торгівельного обслуговування.

4.4.11. Делегує своїх представників для участі у комісіях, конкурсах, закупівлях, скерованих на реалізацію програм та проєктів у сфері регуляторної політики.

4.4.12. За дорученням міської ради чи міського голови вивчає діяльність підпорядкованих раді органів та комунальних підприємств щодо договорів, укладених міською радою та її виконавчими органами, комунальними і державними підприємствами з питань побутового та торговельного обслуговування.

4.5. Постійна  депутатська комісія  з питань   освіти,  молоді, міжнародних відносин, культури,  спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації.

4.5.1. Розглядає питання функціонування закладів освіти, науки, культури та спорту, реалізації відповідних програм, проєкти у сфері молодіжної  політики.

4.5.2. Сприяє створенню умов для здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, для виховання дітей і молоді, розвитку їх здібностей і професійної орієнтації.

4.5.3. Сприяє діяльності дошкільних та позашкільних навчальних закладів, дитячих, молодіжних і науково-просвітницьких організацій та професійно-технічних навчальних закладів.

4.5.4. Забезпечує розвиток всіх видів освіти, розвиток і вдосконалення мережі освітніх закладів всіх форм власності.

4.5.5. Сприяє організації роботи з вдосконалення кваліфікації кадрів у закладах освіти.

4.5.6. Розглядає питання доцільності і пріоритетності фінансування установ у сфері освіти. Сприяє впровадженню процедури ефективного та прозорого надходження і використання бюджетних та позабюджетних коштів.

4.5.7. За дорученням ради бере участь у роботі конкурсних комісій у сфері підтримки неприбуткових організацій.

4.5.8. Проводить попередній розгляд та організовує моніторинг пріоритетних інвестиційних проєктів у сфері освіти, дає рекомендації вибору кращих варіантів їх впровадження. Вивчає питання реформування закладів, установ та організацій, оптимізації мережі відповідно до потреб територіальної громади міста Кременчука, сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка.

4.5.9. Сприяє розвитку та діяльності закладів освіти на території міста Кременчука, сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка.

4.5.10. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

4.5.11. Бере участь у розробці та формуванні стратегії з питань культури, визначає пріоритетні напрямки розвитку, планування проведення культурних заходів.

4.5.12. Бере участь у формуванні та реалізації цільових програм у сфері молодіжної політики та спорту.

4.5.13. За дорученням міського голови делегує своїх представників для участі у комісіях, конкурсах, скерованих на реалізацію програм та проєктів у сфері молодіжної політики та спорту.

4.5.14. Розглядає питання  щодо належного управління та контролю за діяльністю закладів фізкультури і спорту; закладів, які функціонують у сфері молодіжної політики і належать територіальній громаді.

4.5.15. Сприяє роботі громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту, роботі з молоддю.

4.5.16. Подає пропозиції про поліпшення умов для занять фізичною культурою і спортом населенням за місцем проживання та у місцях масового відпочинку.

4.5.17. Здійснює попередній розгляд питань, що стосуються впровадження концепції цифрової трансформації та цифрових технологій відповідно до потреб територіальної громади.

 

4.6. Постійна депутатська комісія з питань соціального захисту населення, захисту прав ветеранів війни та учасників бойових дій, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

4.6.1. Сприяє реалізації на місцевому рівні державної політики у сфері охорони здоров'я, санітарно-епідемічного забезпечення населення та пропагування здорового способу життя.

4.6.2. Розглядає проєкти місцевих програм у сфері охорони здоров'я, у тому числі розвитку матеріально-технічної бази відповідних закладів у місті, здійснює контроль за виконанням таких програм.

4.6.3. Розглядає пропозиції щодо раціонального використання місцевого бюджету, у тому числі інвестиційних джерел фінансування для розвитку мережі закладів охорони здоров’я.

4.6.4. Сприяє роботі спілок, товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я.

4.6.5. За дорученням міської ради проводить попередній розгляд та організовує моніторинг пріоритетних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я, дає рекомендації щодо вибору кращих варіантів їх впровадження. Вивчає питання реформування закладів, установ та організацій, оптимізації мережі відповідно до потреб територіальної громади.

4.6.6. Співпрацює з органами соціального захисту з метою розробки та подання на затвердження міської ради міських програм з актуальних питань соціального захисту населення.

4.6.7. Розглядає програми соціального забезпечення, а також програми залучення альтернативних джерел фінансування закладів соціального захисту населення.

4.6.8. Розглядає місцеві програми зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, здійснює контроль за їх виконанням.

4.6.9. Бере участь у вирішенні питань надання допомоги соціально незахищеним верствам населення.

4.6.10. За дорученням міської ради делегує своїх представників для участі у комісіях по наданню матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населенням, учасникам антитерористичної операції.

4.6.11. Проводить розгляд та організовує моніторинг пріоритетних інвестиційних проєктів у сфері соціального захисту, дає рекомендації вибору кращих варіантів їх впровадження. Вивчає питання реформування закладів, установ та організацій, оптимізації мережі відповідно до потреб територіальної громади.

4.6.12. Сприяє реалізації на місцевому рівні державної політики у сфері соціального захисту.

4.6.13. Контролює виконання рішень ради та інших програм щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов ветеранів війни та праці, військовослужбовців, багатодітних сімей, учасників бойових дій, осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та інших пільгових верств населення.

4.6.14. Розглядає проєкти місцевих програм у сфері соціального захисту учасників бойових дій, осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, родин загиблих та поранених військовослужбовців.

4.6.15. Розглядає питання підтримки та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

4.6.16. Ініціює розгляд питань щодо надання фінансової підтримки закладам соціального захисту населення та громадським об’єднанням.

4.7. Постійна депутатська комісія з питань екології,  регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.

4.7.1. Розглядає питання регулювання земельних відносин, у тому числі питання організації та здійснення землеустрою, зміни правового статусу земельних ділянок, їх надання та вилучення, володіння, користування (оренди), придбання (викупу) та відчуження, режиму використання та забудови відповідно до їх цільового призначення і умов надання, визначає пріоритети земельної та містобудівної політики, здійснює попередній розгляд проєктів землеустрою.

4.7.2. Ініціює пропозиції з вдосконалення діючих рішень з питань регулювання земельних відносин.

4.7.3. Розглядає проєкти правових актів, які регламентують питання продажу земельних ділянок у власність або надання їх в оренду на конкурсних засадах.

4.7.4. Здійснює моніторинг за дотриманням земельного законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, охороною та використанням земельних ресурсів.

4.7.5. Розглядає питання, пов’язані з інвентаризацію земель. Розглядає питання приватизації земельних ділянок.

4.7.6. Розглядає генеральний план міста та зміни до нього, відповідні місцеві містобудівні програми, іншу містобудівну документацію.

4.7.7. За дорученням міського голови ініціює підготовку проєктів рішень ради щодо вилучення неосвоєних земельних ділянок під будівництво, перегляд раніше прийнятих, але не виконаних рішень міської ради та виконавчого комітету з питань надання земельних ділянок під будівництво.

4.7.8. Взаємодіє з управлінням державного архітектурно-будівельного контролю у місті за напрямками діяльності комісії.

4.7.9. Бере участь у розробці проєктів міських містобудівних програм, генерального плану міста, правил використання забудови територій та іншої містобудівної документації, програм охорони довкілля.

4.7.10. Розглядає пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території міста, розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції і бізнес-плани юридичних осіб щодо розвитку окремих територій та будівництва об’єктів архітектури.

4.7.11. Розглядає відповідно до затвердженої містобудівної документації питання відведення у користування на умовах оренди, у постійне користування, у власність суб’єктам підприємницької діяльності, організаціям і установам, громадським організаціям, фізичним особам тощо земель для розміщення об’єктів містобудування та інших потреб.

4.7.12. Розглядає питання продажу у власність земельних ділянок під об'єктами нерухомості, пропозиції для продажу через земельні торги земельних ділянок у власність, продажу права на оренду земельних ділянок з врахуванням містобудівної цінності територій.

4.7.13. Розглядає питання раціонального використання територій, у тому числі при наданні земельних ділянок фізичним і юридичним особам за матеріалами інвентаризації земель, припинення користування землями міста у зв’язку з їх нераціональним використанням, порушенням умов надання земель, умов забудови та затвердженої містобудівної документації.

4.7.14. Розглядає питання благоустрою та озеленення у контексті містобудівництва.

4.7.15. Розглядає проєкти місцевих програм раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.

4.7.16. Розглядає питання проєктування об'єктів містобудування з врахуванням екологічних вимог, влаштування зовнішнього благоустрою та комунікацій.

4.7.17. Звертається до відповідних органів та ініціює обстеження щодо дотримання екологічних та санітарно-гігієнічних норм підприємствами, установами та організаціями.

4.7.18. За напрямками діяльності комісії ініціює питання щодо заслуховування та надання інформації на пленарних засіданнях міської ради керівників розташованих або зареєстрованих на території м. Кременчука підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з питань віднесених до відання комісії.

V. ГОЛОВА ПОСТІЙНОЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ КОМІСІЇ

5.1. Голова постійної комісії обирається тільки на пленарному засіданні сесії міської ради з числа депутатів за пропозицією міського голови.

5.2. Голова постійної депутатської комісії:

 • організує роботу комісії;
 • скликає і веде засідання комісії;
 • підписує висновки, рекомендації та протоколи засідання комісії;
 • представляє комісію у взаємовідношеннях із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;
 • викладає на пленарному засіданні сесії міської ради позицію постійної комісії з питання порядку денного, що розглядається;
 • контролює виконання депутатами доручень постійної комісії;
 • звітується на сесії міської ради щодо роботи комісії;
 • підтримує звʹязки із засобами масової інформації та забезпечує гласність в роботі комісії;
 • щомісяця веде прийом громадян;
 • виконує інші повноваження, якими його наділено згідно з законодавством України.

5.3. Питання про переобрання голови постійної комісії може бути внесено на розгляд пленарного засідання сесії міської ради за пропозицією міського голови або за письмовою заявою голови постійної депутатської комісії.

VI. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ І СЕКРЕТАР ПОСТІЙНОЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ КОМІСІЇ

 6.1. Заступник голови постійної депутатської комісії обирається комісією з числа її членів за пропозицією голови комісії.

 6.2. Заступник голови постійної депутатської комісії заміщає голову комісії в разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваження та виконує його повноваження.

 6.3. Секретар постійної депутатської комісії обирається комісією з числа її членів за пропозицією голови комісії.

 6.4. Секретар постійної депутатської комісії:

- веде та підписує протокол засідання постійної депутатської комісії (за згодою – протокол веде працівник Департаменту забезпечення діяльності ради);

- виконує повноваження голови комісії в разі відсутності його і заступника голови або неможливості ними виконувати свої повноваження.

6.5. Питання про переобрання заступника голови, секретаря постійної комісії може бути внесено на розгляд комісії за пропозицією голови комісії або за письмовою заявою заступника голови, секретаря депутатської комісії.

VII. ЧЛЕНИ ПОСТІЙНОЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ КОМІСІЇ

7.1. Членами постійної депутатської комісії є депутати, які обрані до її складу на пленарному засіданні сесії міської ради. Депутат може бути членом тільки однієї постійної депутатської комісії міської ради.

7.2. Протягом строку повноваження міської ради депутат має право перейти з однієї комісії до іншої, подавши попередньо заяву на ім'я міського голови.

7.3. На підставі заяви, поданої депутатом, постійна комісія з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування готує проєкт рішення та вносить його в установленому Регламентом порядку на розгляд сесії міської ради.

7.4. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних депутатських комісій, створених у міській раді та працювати в ній на громадських засадах.

7.5. Члени постійних депутатської комісій мають право:

 • брати участь у роботі постійної депутатської комісії, робочих груп, до складу яких їх обрано та прийнятті висновків і рекомендацій;
 • вносити пропозиції на розгляд постійної депутатської комісії;
 • викласти письмово свою особисту думку з питань, що розглядаються постійною комісією;
 • входити до складу підкомісій та робочих груп, створених постійною комісією;
 • відвідувати засідання інших постійних комісій, робочих груп, підкомісій з правом дорадчого голосу.

7.6. Члени постійної депутатської комісії зобов'язані:

 • відвідувати засідання та брати участь у роботі постійної комісії, підкомісії, робочої групи, до складу яких їх обрано;
 • дотримуватися етичних норм, норм Регламенту та Положення на засіданні комісії та при спілкуванні з депутатами, запрошеними особами, працівниками виконавчих органів міської ради.