Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

20 °C

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Директор:

Неіленко Тетяна Григорівна

Графік роботи:

08:00-17:15 (Понеділок-Четвер) 08:00-16:00 (П'ятниця)

Код ЄДРПОУ:

2318315


Адреса:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, пл.Перемоги, буд.2, каб.412,416,418

Електронна пошта:

02318315@mail.gov.ua

Телефон:

3-11-59, 3-20-46, 3-11-51Основні завдання та функції:

- розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів

- визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів

- проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету міста аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів

- приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету

- бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання проекту бюджету міста

- організовує роботу, пов’язану із складанням проекту бюджету міста, за дорученням керівництва виконкому визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами міськвиконкому, райвиконкомами ряд матеріалів для підготовки проектів бюджету міста і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів у містах або для виконання спільних проектів; складає проект міського бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву виконавчого комітету

- забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням

- складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з державним і обласним бюджетами, бюджетами районів у місті

- здійснює у процесі виконання міського бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів бюджету

- організовує виконання міського бюджету, а також разом з органами державної податкової служби, відділенням Держказначейства, іншими структурними підрозділами виконкому забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів

- зводить показники бюджетів, що входять до бюджету міста, та подає їх у встановлені терміни до Головного фінансового управління

- забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства

- здійснює в установленому порядку організацію та управління виконання міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

- проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету

- розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані відділенням Держказначейства

- інформує керівництво виконкому про стан виконання бюджету міста за кожний звітний період і подає йому річний та квартальні звіти про виконання міського бюджету

- розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету

- проводить разом з органами Державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до бюджету міста, може вносити пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг

- проводить на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану галузей, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів

- перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду та планів використання бюджетних коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету

- бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури органів місцевого самоврядування, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за витрачанням цих коштів

- аналізує діяльність фінансових відділів райвиконкомів, фінансових підрозділів виконавчих органів рад і подає пропозиції щодо її вдосконалення

- розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій

- забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління

- готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету

- здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань