Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

6 °C
Положення про управління

ПОЛОЖЕННЯ

про управління транспортувиконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – управління транспорту) є виконавчим органом Кременчуцької міської ради Полтавської області.

1.2. Управління транспорту є підзвітним і підконтрольним Кременчуцькій міській раді Полтавської області, підпорядковане виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, міському голові та профільному заступнику міського голови.

1.3. Управління транспорту у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України з урахуванням функціональної специфіки, законами України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, наказами Міністерства інфраструктури України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішеннями Полтавської обласної ради, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації, рішеннями Кременчуцької міської ради Полтавської області, рішеннями виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.4. Управління транспорту має печатку без зображення Державного Герба України із своїм найменуванням та бланк.

1.5. Управління транспорту утримується за рахунок коштів, передбачених міським бюджетом.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ  УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ

2.1. Метою діяльності і завданням управління транспорту є забезпечення виконання власних повноважень та ефективне здійснення делегованих повноважень у галузі транспорту, реалізація державної та самоврядної політики в місті  відповідно до законів України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт», «Про звернення громадян».

2.2. Управління транспорту при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з депутатами міської ради, постійними депутатськими комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, а також підприємствами, організаціями, установами, об’єднаннями громадян.

 

3. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ  ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Управління транспорту відповідно до покладених на нього завдань здійснює  такі функції:

3.1.1. Взаємодіє з підприємствами залізничного, авіаційного, річкового, міського електричного та автомобільного пасажирського транспорту, операторами послуг таксомоторних таксі, незалежно від форм власності, які розташовані на території міста, органами державної влади з питань, пов’язаних з підвищенням якості обслуговування населення у галузі транспорту.

3.1.2. Готує цільові програми розвитку транспорту, подає їх на затвердження міській раді, організовує їх виконання, готує звіти про хід і результати виконання цих програм.

3.1.3. Бере участь в розробці та організації виконання програми соціально-економічного розвитку міста.

3.1.4. Аналізує діяльність підприємств  транспорту, систематизує  їх показники і готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи  цих підприємств.

3.1.5. Координує роботу підприємств транспорту, розміщених на території міста, в межах своєї компетенції, контролює виконання  законодавчих актів щодо їх ефективного використання.

3.1.6. Забезпечує формування маршрутної мережі міських маршрутів, таксомоторних стоянок та перспектив їх розвитку.

3.1.7. Бере участь у формуванні транспортної мережі міста.

3.1.8. Сприяє в розробці паспортів маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності.

3.1.9. Організовує обстеження пасажиропотоків і потреби населення в перевезеннях на міських маршрутах загального користування з метою більш раціонального розподілення рухомого складу.

3.1.10. Розробляє спільно з транспортними підприємствами заходи з покращення роботи міського пасажирського транспорту, удосконалення маршрутів у комплексі для всіх видів транспорту, більш раціональному розміщенню зупинок, організації маршрутів перевезення населення.

3.1.11. Планує та спільно з відповідними органами організує здійснення заходів, спрямованих на дотримання транспортного законодавства в місті.

3.1.12. Залучає підприємства транспорту незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координує цю роботу.

3.1.13. Надає пропозиції в порядку і межах, визначених законодавством, щодо погодження тарифів на транспортні послуги.

3.1.14. Опрацьовує і надає пропозиції щодо виділення коштів з місцевого бюджету та позабюджетних фондів на виконання спільних проектів, програм або для фінансування комунальних підприємств транспорту.

3.1.15. Заслуховує звіти керівників підприємств транспорту про роботу підприємств, установ та організацій комунальної власності міста та отримує відповідну інформацію від підприємств, установ та організацій, що не перебувають у комунальній власності.

3.1.16. Погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, підпорядкованих управлінню транспорту, розташованих на території міста, які перебувають у комунальній власності міста, готує проекти контрактів з ними та своєчасне погодження та укладення цих контрактів, готує пропозиції щодо зміни керівників.

3.1.17. Погоджує пропозиції щодо організаційної структури, встановлення чисельності працівників і штатного розпису, а також форми, системи і розміри оплати праці та інших доходів працівників підприємств, підпорядкованих управлінню транспорту, які перебувають у комунальній власності міста.

3.1.18. Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації, що не належать до комунальної власності міста, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту.

3.1.19. Організовує підготовку та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у порядку, передбаченому законодавством.

3.1.20. Погоджує зміни маршрутів та напрямків руху громадського транспорту, припинення руху громадського транспорту на вулицях міста у зв’язку з проведенням ремонтних, аварійно – відновлювальних робіт з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій.

3.1.21. Організовує впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності.

3.1.22. Надає пропозиції про розміщення, обладнання та функціонування стоянок таксі на вулицях і дорогах міста.

3.1.23. Організовує створення, формування, супроводження реєстру стоянок таксі та є його володільцем.

3.1.24. Організує створення, формування, супроводження реєстру «Зупинки громадського транспорту міста Кременчука» та є його володільцем. 

3.1.25. Визначає перспективи розвитку міського громадського транспорту на підставі вивчення пасажиропотоків і потреби населення в перевезеннях.

3.1.26. Затверджує схеми маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту,  узгоджує ці питання стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;

3.1.27. Розробляє правила користування міським пасажирським транспортом незалежно від форм власності, та зміни до них.

3.1.28. Координує роботу та розробляє заходи, направлені на розвиток пасажирських перевезень та транспортної інфраструктури.

3.1.29. Планує і організовує роботу з підготовки підприємств транспорту до дій у разі надзвичайних ситуацій та виконання завдань  транспортного забезпечення цивільного захисту.

3.1.30. Розглядає клопотання підприємств, організацій, установ і вносить  до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області пропозиції про відзначення роботи працівників в галузі транспорту.

3.1.31. Надає методичну та консультативну допомогу в межах своїх повноважень.

3.1.32. Співпрацює з підприємствами,  установами, організаціями,  науковими та проектно - конструкторськими закладами в питаннях, що входять до сфери діяльності управління транспорту.

3.1.33. Здійснює відповідно до законодавства (в межах повноважень) перевірку роботи підприємств, установ, організацій, які забезпечують населення відповідними послугами.

3.1.34. Вносить на розгляд Кременчуцької міської ради Полтавської області та її виконавчого комітету пропозиції з питань, що відносяться до  компетенції управління транспорту.

3.1.35. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень.

3.1.36. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.1.37. Розглядає звернення, заяви, скарги юридичних і фізичних осіб з питань, що належать до компетенції управління транспорту.

3.1.38. Готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами відповідні інформаційні, аналітичні, презентаційні матеріали для міського голови та його заступників.

3.1.39. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.1.40. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.1.41. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та міської рад.

3.1.42. Забезпечує доступ до публічної інформації, яку має в розпорядженні.

3.1.43. Забезпечує захист персональних даних.

3.1.44. Здійснює ведення діловодства в управлінні транспорту відповідно до  законодавства.

3.1.45. Здійснює роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.2. Управління транспорту має право :

3.2.1. Залучати спеціалістів відділів, управлінь та інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради Полтавської області, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2.2. Одержувати в установленому порядку від відділів, управлінь та інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради Полтавської області, представницьких органів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали,  необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2.3. Запитувати і одержувати в установленому порядку від державних і комунальних органів, а також підприємств незалежно від форми власності, відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, інформацію або роз’яснення, необхідні для виконання покладених на управління транспорту завдань.

3.2.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.2.5. Вносити пропозиції щодо удосконалення та підвищення ефективності роботи управління транспорту.

3.2.6. Представляти інтереси виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.

3.2.7. Готувати відповідні документи на виконання своїх повноважень, а саме: проекти рішень Кременчуцької міської ради Полтавської області та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, висновки в межах повноважень управління.

3.2.8. Підписувати, завіряти, погоджувати, затверджувати чи посвідчувати документи в межах своєї компетенції.

3.2.9. Здійснювати перевірки роботи громадського транспорту незалежно від форм власності в межах договорів на виконання транспортних послуг щодо перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, складати акти,  попередження про недотримання договірних умов та приймати рішення за результатами перевірок.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління транспорту утримується за рахунок коштів, передбачених міським бюджетом.

4.2. До складу управління транспорту входять структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи:

  • відділ організації пасажирських перевезень;
  • відділ планування та розвитку громадського транспорту.

4.3. Відділи у складі управління транспорту очолюють начальники відділів. Відділи у складі управління транспорту керуються цим Положенням та положеннями про ці підрозділи та іншими нормативно-правовими актами.

4.4. Положення про структурні підрозділи управління транспорту затверджуються міським головою за поданням начальника управління транспорту та погодженням з профільним заступником міського голови.

4.5. Структура, штатний розпис та чисельність працівників управління транспорту визначається міським головою в межах загальної чисельності працівників виконавчих органів Кременчуцької міської ради за поданням начальника управління транспорту, погодженим профільним заступником міського голови.

4.6. Працівники управління транспорту є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

4.7. До управління транспорту працівники приймаються на конкурсній основі згідно з законодавством України.

4.8. Управлінню транспорту підпорядковане комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління».

 

5. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

5.1. Управління транспорту очолює начальник, який призначається на посаду та звільняються з неї міським головою, згідно з законодавством України.

5.2. Начальник управління транспорту:

5.1.1. Здійснює керівництво діяльністю управління транспорту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління транспорту завдань і повноважень,  визначає ступінь відповідальності працівників управління транспорту.

5.1.2. Представляє без доручення управління транспорту у відносинах із фізичними та юридичними особами.

5.1.3. Погоджує пропозиції щодо організаційної структури, встановлення чисельності працівників і штатного розпису підприємств транспорту, підпорядкованих управлінню транспорту, які відносяться до комунальної власності міста.

5.1.4. Погоджує форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників підприємств транспорту, підпорядкованих управлінню транспорту, які відносяться до комунальної власності міста.

5.1.5. Здійснює контроль за виконанням рішень Кременчуцької міської ради Полтавської області і її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, що належать до компетенції управління транспорту.

5.1.6. Готує у встановлені законодавством строки інформацію на запити та звернення депутатів.

5.1.7. Узгоджує посадові обов’язки  працівників управління транспорту та подає їх на затвердження профільному заступнику міського голов

5.1.8. Планує роботу управління транспорту, розподіляє функціональні обов’язки між працівниками управління транспорту, очолює і контролює їх роботу.                    

5.1.9. Забезпечує дотримання фінансової та трудової дисципліни, охорону комунального майна.                                                                               5.1.10. Бере участь у засіданнях Кременчуцької міської ради Полтавської області та виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

5.1.11. Вживає заходи щодо підвищення кваліфікації працівників.

5.1.12. Веде особистий прийом громадян, розглядає їх пропозиції, заяви і скарги.

5.1.13. Подає на затвердження Кременчуцькій міській раді Полтавської області Положення про управління транспорту.

5.1.14. Здійснює інші повноваження згідно з посадовою інструкцією та законодавством.

5.1.15. На період відсутності начальника управління транспорту його обов’язки виконує начальник відділу організації пасажирських перевезень.

 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Посадові особи управління транспорту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

6.2. Посадові особи управління транспорту несуть відповідальність згідно з законодавством України.

6.3. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління транспорту, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, транспортом для виконання службових обов’язків,  законодавчими та іншими нормативними актами та довідниковою літературою.

6.4. Ліквідація та реорганізація управління транспорту здійснюється за рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області в установленому порядку відповідно до вимог законодавства України.

6.5. Зміни і доповнення до Положення про управління транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.