Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

1 °C
Положення

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент державної реєстрації виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району

Полтавської області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Департамент державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі - Департамент) є виконавчим органом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі - міської ради) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Департамент є підзвітним та підконтрольним Кременчуцькій міській раді Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчому комітетові підпорядкований міському голові та заступнику, який спрямовує, координує та контролює роботу Департаменту відповідно до розподілу повноважень.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням і іншими нормативними актами. З питань організації і методики роботи у сфері державної реєстрації Департамент враховує рекомендації Міністерства юстиції України.

1.4. Департамент є структурним підрозділом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району без статусу юридичної особи, має бланк з власною назвою: «Департамент державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області».

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

 

2.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення в межах, визначених законодавством та цим Положенням, прав членів територіальної громади в сфері державної реєстрації шляхом надання населенню якісних, зручних, сучасних та доступних послуг.

2.2. Основним завданням Департаменту є забезпечення реалiзацiї державної політики у сфері державної реєстрації, а саме:

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, тобто офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства.

 

 3. ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА

 

3.1. Департамент у встановленому порядку:

3.1.1. Забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону;

3.1.2. Забезпечує надання інформації про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження відповідно до закону;

3.1.3. Вживає в межах компетенції заходи щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3.1.4. Забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

3.1.5. Забезпечує ведення та зберігання:

- заяв, поданих в паперовій формі, документа про сплату адміністративного збору, запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року;

- облікових справ, які сформовані Департаментом під час проведення державної реєстрації прав у відповідності до чинного законодавства;

3.1.6. Вносить пропозиції міському голові, виконавчому комітету міської ради щодо удосконалення роботи суб’єкта державної реєстрації;

3.1.7. Забезпечує прийом документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3.1.8. Забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;

3.1.9. Забезпечує надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

3.1.10. Вживає в межах компетенції заходи щодо ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3.1.11. Забезпечує формування і ведення реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3.1.12. Проводить аналіз та опрацювання інформації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

3.1.13. Готує проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

3.1.14. Забезпечує відповідно до компетенції розгляд запитів і звернень народних депутатів України, депутатів міської ради, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

3.1.15. Інформує міську раду, міського голову та заступника, який спрямовує, координує та контролює роботу Департаменту відповідно до розподілу повноважень, про стан виконання делегованих повноважень з державної реєстрації;

3.1.16. Представляє у встановленому порядку інтереси Департаменту в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

3.1.17. Здійснює висвітлення в ЗМІ, на веб-порталі міської ради та виконавчого комітету інформації щодо стану державної реєстрації;

3.1.18. Здійснює інші покладені на Департамент повноваження згідно з законодавством.

 

3.2. Департамент має право:

3.2.1. Самостійно організовувати роботу відповідно до визначених вище функцій;

3.2.2. Одержувати безкоштовно в установленому порядку:

- від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для державної реєстрації прав;

- від Центрів надання адміністративних послуг інформацію, оригінали документів, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій;

3.2.3. Під час проведення державної реєстрації використовувати відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром прав.

3.2.4. Інформувати міського голову та заступника, який спрямовує, координує та контролює роботу Департаменту відповідно до розподілу повноважень, у разі покладання на Департамент роботи, що не відноситься до його завдань та функцій, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи їх посадові особи не надають документи та інші матеріали, необхідні для виконання Департаментом покладених на нього завдань та функцій;

3.2.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його повноважень;

3.2.6. Ініціювати залучення спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, інших підприємств, установ та організацій, а також об'єднань громадян, представників інститутів громадянського суспільства (за відповідним погодженням) з питань, що пов'язані з виконанням Департаментом покладених на нього завдань та функцій;

3.2.7. Брати участь у засіданнях сесій міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

 

4. СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ

 

4.1. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, депутатами, постійними комісіями, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

 

5. СТРУКТУРА

 

5.1. Структура Департаменту та штатний розпис затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників виконавчого комітету, затверджених міською радою.

5.2. Положення про Департамент затверджується рішенням міської ради.

5.2.1. Положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції керівників цих підрозділів затверджуються заступником, який спрямовує, координує та контролює роботу Департаменту відповідно до розподілу повноважень.

 5.3. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, за погодженням із заступником, який спрямовує, координує та контролює роботу Департаменту відповідно до розподілу повноважень.

 5.4 На посаду директора, посадових осіб та працівників Департаменту призначаються особи, що відповідають освітньо-кваліфікаційним вимогам, визначеним законодавством.

5.5. Працівники Департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.6. Посадові обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.

5.7. Директор, посадові особи та працівники Департаменту несуть персональну відповідальність за недотримання вимог законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,   «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», під час виконання покладених на них завдань та функцій, пов’язаних зі здійсненням державної реєстрації.

 

6. КЕРІВНИЦТВО

 

6.1. Директор Департаменту:

6.1.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, представляє Департамент у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Департаменту перед міським головою та заступником, який спрямовує, координує та контролює роботу Департаменту відповідно до розподілу повноважень;

6.1.2. Організовує роботу Департаменту, підвідомчих структурних підрозділів;

6.1.3. Забезпечує виконання Департаментом Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, рішень сесій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, доручень міського голови та його заступників;

6.1.4. Звітує перед міським головою щодо виконання покладених на Департамент завдань та планів роботи;

6.1.5. Надає для затвердження міському голові проєкт штатного розпису Департаменту;

6.1.6. Розподіляє обов'язки між працівниками Департаменту;

6.1.7. Вносить на розгляд міському голові пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників Департаменту;

6.1.8. Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Департаменту;

6.1.9. Представляє інтереси виконавчого комітету та Департаменту в судах;

6.2. Директор Департаменту має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному законодавством.

6.3. Директора на час його відсутності заміщає заступник, що визначено його посадовою інструкцією.

 

7.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Міська рада за рахунок міського бюджету створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників та посадових осіб Департаменту, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

7.2. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог законодавства України; вивільнюваним працівникам гарантується захист прав відповідно до трудового законодавства України.

7.3. Зміни та доповнення до цього положення вносяться в разі необхідності відповідно до рішень міської ради.