Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

6 °C
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ РОБОТИ
Положення про відділ з питань кадрової роботи апарату міського голови

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань кадрової роботи

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

1. Загальні положення

 

       1.1.Відділ з питань кадрової роботи (далі відділ) забезпечує організацію кадрової роботи апарату виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

       1.2.Відділ безпосередньо підпорядкований міському голові.

       1.3.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими актами, а також рішеннями міської ради, виконавчого комітету, та розпорядженнями міського голови і цим Положенням.

       У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби в апараті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області відділ керується також відповідними рекомендаціями Головного управління державної служби України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України.

       1.4.Чисельність працівників відділу залежить від чисельності працівників виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, кількості структурних підрозділів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області  та відповідно до штатного розпису, затвердженого міським головою.

       Структура, чисельність працівників відділу визначається міським головою  і мають забезпечувати якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

       1.5.Відділ з питань кадрової роботи очолює завідуючий відділом, який призначається та звільняється з посади міським головою, відповідно до діючого законодавства, дія якого поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування.

       На посади працівників відділу призначаються особи з відповідним рівнем освіти та кваліфікації.

       1.6.Завідуючий відділом розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

       1.7.Відділ з питань кадрової роботи має свою печатку.

 

2. Функції відділу з питань кадрової роботи

 

       2.1.Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування  в апараті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить безпосередньому керівникові пропозиції щодо її вдосконалення.

       2.2.Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

       2.3.Проводить роботу з кадровим резервом, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах, вносить безпосередньому керівникові пропозиції щодо її вдосконалення.

       2.4.Вносить рекомендації безпосередньому керівникові про зарахування до кадрового резерву посадових осіб місцевого самоврядування.

       2.5.Вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки посадової особи місцевого самоврядування, контролює добір і розстановку кадрів в апараті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

       2.6.Приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору та проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

       2.7.Розглядає та вносить пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб місцевого самоврядування, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

       2.8.Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

       2.9.Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносить про це записи до трудових книжок.

       2.10.Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату виконавчого комітету.

       2.11.Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.

       2.12.У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

       2.13.Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.

       2.14.Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків непрацездатності.

       2.15.У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах виконавчого комітету.

       2.16.Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків.

       2.17.Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету організовує навчання працівників апарату.

       2.18.Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, у т.ч. і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів).

       2.19.Розглядає пропозиції, заяви, скарги, надає роз’яснення, що належать до компетенції відділу.

       2.20.Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю, державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

 

3. Структура відділу з питань кадрової роботи

 

       3.1.Чисельність працівників відділу залежить від чисельності працівників виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, кількості структурних підрозділів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та відповідно до штатного розпису, затвердженого міським головою.

       3.2.Штатний розпис відділу може змінюватись в залежності від обсягів завдань, обумовлених цим Положенням, в межах граничної чисельності та фонду оплати праці апарату виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

       3.3.Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.

       3.4.Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

       3.5.Утримання відділу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

4. Керівництво відділу з питань кадрової роботи

 

       4.1.Керівництво відділом з питань кадрової роботи здійснює завідуючий відділом, призначений міським головою в установленому законом порядку.

       4.2.Завідуючий відділом несе персональну відповідальність:

       -за дотриманням вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-розпорядчих документів при здійсненні покладених на відділ обов’язків;

       -за виконанням функцій, покладених на відділ, використання повною мірою наданих працівникам цього відділу прав;

       -за достовірність відомостей, статистичної звітності та іншої довідково-інформаційної документації з питань діяльності відділу.

       4.3.Працівники відділу несуть відповідальність за не виконання розпоряджень завідуючого відділом та завдань і функцій згідно зі своїми посадовими інструкціями.

 

5. Права та обовязки

 

       5.1.Вимагати від керівників структурних підрозділів виконання розпоряджень міського голови з кадрових питань.

       5.2.Отримувати необхідні відомості про працівників від керівників підрозділів.

       5.3.Запрошувати працівників для співбесіди з питань, що стосуються виконання відділом з питань кадрової роботи визначених йому функцій.

       5.4.Приймати та розглядати заяви і скарги працівників щодо прийняття на роботу, звільнення, відпустки, тощо.

       5.5.Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю.

       5.6.Отримувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчого комітету документи, необхідні для виконання відділом з питань кадрової роботи визначених йому функцій.

       5.7.Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

       5.8.Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення кадрової роботи, підвищення її ефективності.