Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

0 °C
ПОЛОЖЕННЯ про Департамент фінансів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент фінансів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі - Департамент) є виконавчим органом Кременчуцької міської ради Полтавської області, що утворюється відповідно до чинного законодавства, є підзвітним та підконтрольним міській раді та Департаменту фінансів Полтавської обласної держадміністрації, підпорядкований виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та міському голові.

 

1.2. Департамент є правонаступником фінансового управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

 

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, Державної Казначейської служби України, рішеннями Полтавської обласної, Кременчуцької міської рад, виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, прийнятими у межах їх компетенції, вимогами Державного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2001, Міжнародного стандарту ISO 9001:2008, а також положенням про Департамент.

 

1.4. Департамент є місцевим фінансовим органом.

     

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету з одночасним забезпеченням здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів.

 

1.6. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту в межах виділених асигнувань, кошторис та штатний розпис Департаменту затверджує міський голова.

 

1.7. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Управлінні Державної казначейської служби України в м.Кременчуці Полтавської області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи та бланки із своїм найменуванням.

 

1.8. Департамент володіє та користується майном в межах, визначених чинним законодавством України.

 

1.9. Департамент є неприбутковою установою.

Доходи (прибутки) установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Департаменту, реалізація мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його Положенням.

Отримані доходи (прибутки) або їх частини не розподіляються серед засновників (учасників), членів, працівників установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету проводиться у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

 

1.10. Юридична адреса: 39600, м.Кременчук, площа Перемоги, буд.2.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території.

 

  1. Основними завданнями Департаменту є:
   1. складання розрахунків до проекту міського бюджету, подання на розгляд виконавчого комітету;
   2. підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку відповідної території;
   3. розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
   4. здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;
   5. здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міста на відповідній території, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
   6. підготовка проекту рішень виконавчого комітету та міської ради, розпоряджень міського голови, що стосуються бюджету міста.

 

 1. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ

ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів на плановій та наступні за плановим два бюджетні періоди;

3.1.2. визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3.1.3. визначає та забезпечує впровадження єдиних методологічних засад інформаційно-аналітичного забезпечення управління місцевими фінансами;

3.1.4. проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету міста аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

3.1.5. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету;

3.1.6. бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання проекту бюджету міста;

3.1.7. організовує роботу, пов’язану із складанням проекту бюджету міста, за дорученням керівництва виконавчого комітету визначає порядок і терміни подання відділами, управліннями та іншими виконавчими органами Кременчуцької міської ради Полтавської області ряд матеріалів для підготовки проекту бюджету міста і прогнозних розрахунків коштів, що передаються або будуть отримані для виконання спільних проектів; складає проект міського бюджету, подає його на розгляд керівництву виконавчого комітету;

3.1.8. забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

3.1.9. складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з державним і обласним бюджетами;

3.1.10. здійснює у процесі виконання міського бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів бюджету;

3.1.11. організовує виконання міського бюджету, а також разом з Кременчуцькою Державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Полтавській області, Управлінням Державної казначейської служби України у м.Кременчуці Полтавської області, відділами, управліннями та іншими виконавчими органами Кременчуцької міської ради забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

3.1.12. зводить показники бюджетів, що входять до бюджету міста, та подає їх у встановлені терміни до Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації;

3.1.13. забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

3.1.14. здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

3.1.15. попереджає про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушень бюджетного законодавства;

3.1.16. проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету;

3.1.17. розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані Управлінням Державної казначейської служби України у м.Кременчуці Полтавської області;

3.1.18. інформує керівництво виконавчого комітету про стан виконання бюджету міста за кожний звітний період і подає йому річний та квартальні звіти про виконання міського бюджету;

3.1.19. розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

3.1.20. проводить разом з Кременчуцькою Державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Полтавській області аналіз стану надходження доходів до бюджету міста, може вносити пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

3.1.21. проводить на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних розрахунків, аналіз економічного і фінансового стану галузей, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

3.1.22. запроваджує програмно-цільовий метод складання і виконання бюджету міста та середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні;

3.1.23. проводить експертизу проектів цільових програм та подає пропозиції виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області щодо включення фінансування цих програм до проекту бюджету міста на наступний рік;

3.1.24. визначає організаційно-методологічні засади оцінки ефективності бюджетних програм та аналізує виконання результативних показників та відповідність звітності головних розпорядників бюджетних коштів показникам, установленим рішенням про міський бюджет;

3.1.25. перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду та планів використання бюджетних коштів підприємствами, установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

3.1.26. проводить роботу по розміщенню тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках банківських установ;

3.1.27. проводить аналіз споживання та проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами;

3.1.28. аналізує обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості, причини їх виникнення;

3.1.29. готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету;

3.1.30. вчиняє організаційно-правові дії щодо здійснення місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень у межах, визначених рішеннями міської ради;

3.1.31. здійснює облік місцевого та гарантованого міської радою боргу;

3.1.32. здійснює контроль за виконанням умов залучення, обслуговування і погашення боргів, відповідності визначеним в установленому порядку обсягам, строкам та умовам таких запозичень;

3.1.33. разом з працівниками виконавчих органів міської ради бере участь в проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності;

3.1.34. бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури органів місцевого самоврядування, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

3.1.35. аналізує діяльність фінансових підрозділів виконавчих органів ради і подає пропозиції щодо її вдосконалення; 

3.1.36. організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів Департаменту;

3.1.37. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

3.1.38. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

3.1.39. здійснює оперативне виконання прийнятих вищим керівництвом рішень щодо розроблення, впровадження та чіткого функціонування системи управління якістю, бере участь у семінарах з вивчення стандартів                       ISO 9001:2008, забезпечує поширення інформації з питань впровадження СУЯ серед підпорядкованого персоналу, впровадження та виконання інструкцій та процедур СУЯ та зворотної комунікації з замовником;

3.1.40. дотримується положень законодавства щодо забезпечення діяльності депутатів та діяльності постійних комісій міської ради;

3.1.41. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту;

3.1.42. розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

3.1.43. здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

3.2. Департамент має право:

3.2.1. одержувати в установленому порядку від інших відділів, управлінь та інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради Полтавської області, територіальних органів Державної казначейської служби, органів Державної податкової інспекції, інших державних органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту бюджету міста та аналізу його виконання;

3.2.2. в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до ст. 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходи до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені ст. 118 Бюджетного кодексу України;

3.2.3. залучати фахівців інших відділів, управлінь та інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради Полтавської області, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.2.4. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

3.2.5. має інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

3.3. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами Кременчуцької міської ради Полтавської області, підприємствами, установами та організаціями, а також Департаментом фінансів Полтавської облдержадміністрації, органами Державної фіскальної служби України, органами Державної аудиторської служби України,  територіальними органами Державної казначейської служби України, міністерством фінансів України та депутатами різних рівнів.

4.СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1 До складу Департаменту входять:

 1. бюджетне управління;
 2. управління фінансового та інформаційного забезпечення;
 3.  відділ прогнозування та аналізу доходів;
 4.  відділ фінансування місцевого господарства.

 4.2 Структура затверджується керівником Департаменту.

 

5. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.

 

5.2. Заступник директора Департаменту – начальник бюджетного управління здійснює повноваження, покладені на нього директором Департаменту, та заміщує  його на час відсутності в зв’язку  з відпусткою, хворобою або іншими причинами.

 

5.3. Директор Департаменту:

- здійснює керівництво діяльністю Департаменту і забезпечує виконання покладених на Департамент завдань;

- затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту і посадові інструкції працівників Департаменту;

- розподіляє обов’язки між працівниками Департаменту;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Департаменту;

- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

- організовує виконання доручень працівниками Департаменту;

- за порушення трудової та виконавчої дисципліни працівників Департаменту притягує до відповідальності згідно з чинним законодавством України;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- планує роботу Департаменту, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови;

- візує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, що стосуються доходів і видатків бюджету;

- в межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови);

- затверджує лімітні довідки про бюджетні асигнування, що містять бюджетні призначення та їх помісячний розподіл;

- разом з головними розпорядниками бюджетних коштів затверджує паспорти бюджетних програм;

- затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету на рік і тимчасовий розпис (в разі необхідності) на відповідний період;

- забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

- затверджує розпорядження на здійснення видатків з міського бюджету;

- розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

- разом з працівниками виконавчих органів міської ради приймає участь в проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності;

- звітується про проведену роботу Департаментом в порядку, визначеному законодавством;

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього положення.

       6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

                      6.1 Припинення діяльності Департаменту та його реорганізація здійснюється за рішенням Кременчуцької міської  ради Полтавської області відповідно до законодавства України.

                      6.2 Зміни та доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.