Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

0 °C
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент соціального захисту населення

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району Полтавської області

 

1. Загальні положення

 

  1.  Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – Департамент), скорочена назва – ДСЗН, юридична адреса: 39600, Полтавська область, місто Кременчук, вул. Небесної Сотні, 54 є виконавчим органом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Департамент утворюється Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення. Є підзвітним і підконтрольним Кременчуцькій міській раді Кременчуцького району Полтавської області, підпорядковується виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, міському голові, профільному заступнику міського голови, відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, рішеннями Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням.

1.3. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків та Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.4. Департамент є неприбутковою організацією, яка утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, видатки на його утримання затверджуються міською радою.

Доходи (прибутки) Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Департаменту, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Положенням.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів департаменту, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Гранична чисельність Департаменту затверджуються Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області за поданням директора Департаменту, погодженим із профільним заступником міського голови.

Структура і штатний розпис Департаменту затверджується профільним заступником міського голови.

1.5. Департамент є головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету та розпорядником коштів обласного та державного бюджетів і здійснює фінансування, пов’язані з утриманням підпорядкованих установ.

          1.6. Департамент здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде встановлену статистичну звітність.

1.7. До структури Департаменту входять: територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення   Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з правами юридичної особи; Кременчуцький міський Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з правами юридичної особи та управління соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з правами юридичної особи.

1.8. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Департаменту його активи мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

2. Основні завдання Департаменту

 

2. Департамент виконує наступні завдання:

2.1. Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціального захисту населення шляхом здійснення нагляду за додержанням на території міста Кременчука та Потоківського старостинського округу вимог законодавства у цій сфері,  виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання  населенню якісних соціальних послуг через мережу комунальних підприємств,  установ і закладів соціального обслуговування.

2.2. Забезпечення своєчасного та належного соціального супроводу учасників, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення та/або брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб.

2.3. Забезпечення взаємодії між різними підрозділами державної влади та місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями усіх

форм власності, фізичними та юридичними особами в питанні інформаційної,  роз’яснювальної, матеріальної допомоги.

2.4. Організація формування та забезпечення виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки умов праці та виробничого середовища, а також здійснення заходів, пов’язаних з охороною праці, передбачених у програмах соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади.

2.5. Вдосконалення форм соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.

2.6. Виконання разом з відповідними органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами та установами міста комплексних програм вирішення проблем осіб з інвалідністю та інших соціальних програм.

2.7. Всебічний розвиток надомних форм обслуговування непрацездатних та одиноких престарілих громадян, здійснення контролю за наданням соціальних послуг населенню територіальними центрами.

 

3. Основні функції Департаменту

 

3. Департамент в процесі виконання покладених на нього завдань:

3.1. Взаємодіє з департаментами, відділами, управліннями, та іншими виконавчими органами Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, постійними комісіями Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, а також з підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян та окремими громадянами.

3.2. Здійснює моніторинг у сфері соціального захисту та обслуговування населення, праці, зайнятості, загальнообов’язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення; аналізує та прогнозує розвиток процесів у соціально-трудовій сфері відповідної території.

3.3. На засадах соціального партнерства бере участь у проведенні переговорів  і  укладенні   угоди  між  місцевими  органами   виконавчої   влади,

обєднаннями роботодавців та профспілок, іншими уповноваженими трудовими колективами.

           3.4. Аналізує стан роботи щодо укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, надає сторонам переговорного процесу  організаційно-методичну   допомогу;     забезпечує   у   межах       своїх

повноважень дотримання законодавства  з    питань    вирішення     колективних

трудових спорів (конфліктів); проводить повідомну реєстрацію колективних договорів, змін та доповнень до них.

3.5. Вносить пропозиції до програм соціально-економічного розвитку територіальної громади; бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на реалізацію довготермінової державної політики щодо розвитку трудового потенціалу; бере участь у розробці пропозиції щодо поліпшення збалансованості трудових ресурсів та потреби в них; організовує розроблення та подання на розгляд Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області перспективних та поточних програм з питань, що належать до його компетенції.

3.6. Бере участь у розробленні та реалізації заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.

3.7. Забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць на їх відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці на підприємствах, в установах та організаціях територіальної громади.

3.8. Здійснює вивчення та моніторинг дотримання законодавства України з питань охорони праці на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності.

3.9. Здійснює контроль та моніторинг  за призначенням, перерахунком та виплатою пенсій органами Пенсійного фонду України та соціального захисту населення.

3.10. Здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності.

3.11. Сприяє профілактиці травматизму невиробничого характеру; організовує розроблення регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також програм (заходів) щодо запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру та контроль за їх виконанням.

3.12. Бере участь у розслідуванні групових, а також смертельних нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах відповідно до законодавства; бере участь в проведенні розслідування та аналізу нещасних випадків невиробничого характеру.

          3.13. Сприяє інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство, полегшенню їх доступу до об’єктів соціальної інфраструктури, розвитку системи професійної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю, їх працевлаштуванню.

3.14. Вивчає стан матеріально-побутового забезпечення та потреби соціально  незахищених  громадян,  у  тому  числі  осіб  з інвалідністю,   вживає

заходів щодо створення спеціалізованих служб з надання соціальних послуг цим громадянам, вносить до Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області пропозиції щодо створення мережі реабілітаційних центрів, спеціальних підприємств торгівлі, побуту, громадського харчування, медичних закладів для соціального обслуговування цієї категорії громадян.

3.15. Проводить роботу, пов’язану з розвитком та зміцненням мережі територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

3.16. Координує та контролює надання установлених пільг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, дітям-сиротам, одиноким матерям, сім’ям загиблих військовослужбовців, багатодітним сім’ям, іншим громадянам; координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань; розробляє та вносить відповідні пропозиції.

3.17. Координує та контролює надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

3.18. Сприяє благодійним, релігійним організаціям, окремим громадянам та їх об’єднанням у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам. Організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги.

3.19. Надає практичну та організаційно-методичну допомогу відповідним відділам, управлінням та іншим виконавчим органам Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

3.20. Проводить роботу з підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки працівників Департаменту та підпорядкованих установ.

3.21. Забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та їх обєднань; вживає заходів до усунення причин виникнення скарг; проводить прийом громадян.

3.22. Забезпечує через засоби масової інформації та мережу Інтернет висвітлення нормативно-правових актів про соціальний захист та надання соціальних послуг, працю, охорону праці, зайнятість населення, пенсійне забезпечення.

          3.23. Здійснює функції управління майном, яке обліковується на балансі установи та належить їй на праві оперативного управління.

3.24. Надає методичну допомогу з питань охорони праці підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності та приватним особам.

3.25. Організовує і проводить консультації громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.26. Виконує інші функції, передбачені законодавством.

                                                                                  

4. Права Департаменту

 

4. Департамент має право:

4.1. Подавати міському голові пропозиції щодо розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, у разі систематичного порушення законодавства у сфері соціального захисту.

4.2.  Подавати у разі потреби Кременчуцькій міській раді Кременчуцького району Полтавської області пропозиції щодо поліпшення ситуації в соціально-трудовій сфері територіальної громади.

4.3. Залучати спеціалістів департаментів, відділів, управлінь та інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.4. Одержувати в установленому порядку від департаментів, відділів, управлінь, та інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

4.5. Організовувати та проводити в установленому порядку семінари, наради та конференції з питань, що належать до його компетенції.

4.6. Вивчати стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на виробничих об’єктах, надавати керівникам об’єктів, що вивчаються, пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

           4.7. Подавати виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.8. Здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці.             

4.9. Координувати та контролювати роботу територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення   Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та управлінь соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, здійснювати організаційно-методичне забезпечення їх діяльності в межах, передбачених  законодавством.

 

5. Керівництво Департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням із профільним заступником міського голови на конкурсній основі, визначеній чинним Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

          5.2. Заступники директора Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням директора Департаменту, погодженим із профільним заступником міського голови на конкурсній основі, визначеній чинним Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».   

5.3. Директор Департаменту:

– здійснює керівництво діяльністю  Департаменту, забезпечує виконання покладених на Департамент завдань, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників його структурних підрозділів;

– призначає на посади та звільняє з посад працівників Департаменту на конкурсній основі, визначеній чинним Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

– затверджує структуру та штатний розпис територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення   Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за погодженням з міським головою;

– готує подання міському голові щодо призначення начальників управлінь соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та їх заступників за погодженням із профільним заступником міського голови на конкурсній основі, визначеній чинним Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

– готує подання міському голові щодо призначення директорів територіальних центрів соціального обслуговування (надання   соціальних   послуг) Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за погодженням із профільним заступником міського голови на конкурсній основі за контрактом;

– затверджує структуру та штатний розпис управлінь соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за погодженням із профільним заступником міського голови;

– заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Департаменту, керівників та відповідальних працівників структурних підрозділів департаменту;

– подає на затвердження міському голові проєкт кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Департаменту;

– розглядає клопотання та вносить пропозиції щодо нагородження кращих працівників сфери соціального захисту міста державними нагородами, в тому числі президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

–  відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису фінансових документів;

– готує і вносить на затвердження міської ради Положення про Департамент, зміни та доповнення до нього;

– надає допомогу департаментам, відділам, управлінням, та іншим виконавчим органам Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у вирішенні питань, які належать до компетенції Департаменту;

– здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5.4. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку соціального забезпечення населення і соціального захисту незахищених верств населення, а також для вирішення окремих внутрішніх питань в Департаменті можуть створюватися наукові ради і комісії, склад яких та положення про них затверджуються директором Департаменту.

 

 

Директор департаменту                                                           М. ДОЦЕНКО

 

 

Директор юридичного департаменту                             В. МИРОШНІЧЕНКО

 

 

Заступник міського голови                                                   О. УСАНОВА